Dotacje dla NGO

Burmistrz Obornik ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Oborniki na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Szczegółowe warunki naboru wniosków zostały ujęte w treści ogłoszenia, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 298/2023 Burmistrza Obornik z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Oborniki na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Wnioski należy składać do 16 stycznia 2024 r.

Wniosek-o-udzielenie-dotacji

Zarzadzenie_298.2023z20231229-ogloszenie_naboru-SPORT_z_uchwaly-2024_I-VI-podpis

Uchwala_VI_30_11_z_28.01.2011-wspieranie_sportu


Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia – niepełnosprawnych

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,20401,ogloszenie-o-konkursie.html
Oferty  w konkursie należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl:
https://witkac.pl/#/contest/view?id=28924
do 4 stycznia 2024 r.

 


Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej
http://bip.umoborniki.nv.pl/a,20405,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty  w konkursie należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl:
https://witkac.pl/#/contest/view?id=28936
do 10 stycznia 2024 r.

 


Opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
http://bip.umoborniki.nv.pl/a,20370,ogloszenie-o-konkursie.html
Oferty w konkursie należy składać do 27 grudnia 2023 r.

 


Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży
http://bip.umoborniki.nv.pl/a,20371,ogloszenie-o-konkursie.html
Oferty w konkursie należy składać do 27 grudnia 2023 r.

 


Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,20392,ogloszenie-o-konkursie.html
Oferty  w konkursie należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl:
https://witkac.pl/#/contest/view?id=28864
do 1 stycznia 2024 r.

 


Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 13 września 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Zapewnienie pozbawionym schronienia osobom z terenu gminy Oborniki tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni.

OGŁOSZENIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


Oferty w konkursie należy składać do 5 października 2023 r.

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 13 września 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Zapewnienie pozbawionym schronienia osobom z terenu gminy Oborniki pomocy w formie miejsca w ogrzewalni.

Oferty w konkursie należy składać do 5 października 2023 r.

 


Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 1 września 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży.

Oferty w konkursie należy składać do 22 września 2023 r.

 


Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bogdanowie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez SKF KPR Sparta Oborniki uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu
promocja idei wolontariatu

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
warsztaty z pierwszej pomocy i ratownictwa

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
rozwijanie zainteresowań i pasji, upowszechnianie wiedzy, kształtowanie postaw obywatelskich i prozdrowotnych

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wsparcia w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wsparcia w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wsparcia w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

– opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 22 czerwca 2023 r. nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 22 czerwca 2023 r. nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze Klub Sportowy uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Żerniki uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 12 czerwca 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności:
Warsztaty z pierwszej pomocy i ratownictwa

 

Oferty w konkursie należy składać do 4 lipca 2023 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 12 czerwca 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w  2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu:
Promocja idei wolontariatu

 

Oferty w konkursie należy składać do 4 lipca 2023 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 12 czerwca 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
Rozwijanie zainteresowań i pasji, upowszechnianie wiedzy, kształtowanie postaw obywatelskich i prozdrowotnych

 

Oferty w konkursie należy składać do 4 lipca 2023 r.

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez stowarzyszenie Nadwarciańska Kolej Drezynowa uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 5 czerwca 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej.

 

Oferty w konkursie należy składać do 26 czerwca 2023 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 5 czerwca 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Oferty w konkursie należy składać do 26 czerwca 2023 r.

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji w formie powierzenia w 2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Gminie Oborniki na realizację w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 zadania świadczenia usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami 

– Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 na terenie gminy Oborniki.

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji w formie powierzenia w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Gminie Oborniki na realizację w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 zadania świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego 

– Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 na terenie gminy Oborniki.

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji w formie wsparcia w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  

– Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

– wspieranie zadań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki.

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa

– organizacja rajdów pieszych, rowerowych, samochodowych i spływów kajakowych; poprawa i rozwój szlaków turystycznych.

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w formie powierzenia w 2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Gminie Oborniki na realizację w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 zadania świadczenia usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w formie powierzenia w 2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Gminie Oborniki na realizację w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 zadania świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wsparcia w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

– działalność na rzecz starszych mieszkańców gminy Oborniki

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

– realizacja zadań o charakterze proekologicznym

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 

 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 14 kwietnia 2023 r. nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Formularze zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej należy składać w terminie do 21 kwietnia 2023 r.

 
 
 

 
 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 14 kwietnia 2023 r. nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Formularze zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej należy składać w terminie do 18 kwietnia 2023 r.

 
 
 

 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 14 kwietnia 2023 r. nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Formularze zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej należy składać w terminie do 21 kwietnia 2023 r.

 
 
 

 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 14 kwietnia 2023 r. nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Formularze zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej należy składać w terminie do 21 kwietnia 2023 r.

 
 
 

 
 
Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 7 kwietnia 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Gminie Oborniki na realizację w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 zadania świadczenia usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami:

Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 na terenie gminy Oborniki

 

Oferty w konkursie należy składać do 4 maja 2023 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 7 kwietnia 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Gminie Oborniki na realizację w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 zadania świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego:

Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 na terenie gminy Oborniki.

OGŁOSZENIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 

Oferty w konkursie należy składać do 2 maja 2023 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 7 kwietnia 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus.

OGŁOSZENIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 

Oferty w konkursie należy składać do 28 kwietnia 2023 r.

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w okresie do 23.12.2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

– wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w okresie do 23.12.2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

– zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 29 marca 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Działalność na rzecz starszych mieszkańców gminy Oborniki.

OGŁOSZENIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 

Oferty w konkursie należy składać do 19 kwietnia 2023 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 27 marca 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Realizacja zadań o charakterze proekologicznym.

OGŁOSZENIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 

Oferty w konkursie należy składać do 17 kwietnia 2023 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 22 marca 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Wspieranie zadań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki.

OGŁOSZENIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 

Oferty w konkursie należy składać do 13 kwietnia 2023 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 22 marca 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
Organizacja rajdów pieszych, rowerowych, samochodowych i spływów kajakowych; poprawa i rozwój szlaków turystycznych.

OGŁOSZENIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 

Oferty w konkursie należy składać do 13 kwietnia 2023 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 1 marca 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie do 23.12.2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

OGŁOSZENIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

Oferty w konkursie należy składać do 23 marca 2023 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 1 marca 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie do 23.12.2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych.

OGŁOSZENIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

Oferty w konkursie należy składać do 23 marca 2023 r.

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 02.01.2023 roku do 30.06.2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

– szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2023 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

– wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia – niepełnosprawnych.

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 9 stycznia 2023 r. nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Formularze zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej należy składać w terminie do 13 stycznia 2023 r.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 5 stycznia 2023 r. nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Formularze zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej należy składać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, tj. do 12 stycznia 2023 r.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 02.01.2023 r. do 29.12.2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych.

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w okresie od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

– zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży.

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

– opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 7 grudnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 02.01.2023 r. do 30.06.2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19885,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 30 grudnia 2022 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 7 grudnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia – niepełnosprawnych.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19884,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 30 grudnia 2022 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 7 grudnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 02.01.2023 r. do 29.12.2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19883,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 28 grudnia 2022 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 5 grudnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w okresie od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19878,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 27 grudnia 2022 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 5 grudnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19877,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 27 grudnia 2022 r.

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 01.10.2022 roku do 31.12.2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

– opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 6 września 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19768,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 27 września 2022 r.

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Oborniki w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

 „Realizacja Programu »Opieka wytchnieniowa« – edycja 2022 na terenie gminy Oborniki”

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w okresie od 01.08.2022 roku do 31.12.2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

– zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży.

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 15 lipca otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Oborniki w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022:

Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 na terenie gminy Oborniki.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19687,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 8 sierpnia 2022 r.

 


 

Burmistrz Obornik unieważnia otwarty konkurs ofert realizacji w 2022 r. zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

„Realizacja Programu »Opieka wytchnieniowa« – edycja 2022 na terenie gminy Oborniki”

Unieważnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Protokół z posiedzenia w dniu 15.07.2022 r. Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w formie powierzenia w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Oborniki w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022:

„Realizacja Programu »Opieka wytchnieniowa« – edycja 2022 na terenie gminy Oborniki”

Protokół w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 4 lipca 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w okresie od 01.08.2022 r. do 31.12.2022 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19675,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 25 lipca 2022 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 22 czerwca otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Oborniki w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022:

Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 na terenie gminy Oborniki.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19608,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 13 lipca 2022 r.

 


 

Burmistrz Obornik unieważnia otwarty konkurs ofert realizacji w 2022 r. zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

„Realizacja Programu »Opieka wytchnieniowa« – edycja 2022 na terenie gminy Oborniki”

Unieważnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Protokół z posiedzenia w dniu 21.06.2022 r. Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w formie powierzenia w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Oborniki w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022:

„Realizacja Programu »Opieka wytchnieniowa« – edycja 2022 na terenie gminy Oborniki”

Protokół w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik unieważnia otwarty konkurs ofert realizacji w 2022 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

„Zapewnienie pozbawionym schronienia osobom z terenu gminy Oborniki pomocy w formie miejsca w ogrzewalni”

Unieważnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik unieważnia otwarty konkurs ofert realizacji w 2022 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

„Zapewnienie pozbawionym schronienia osobom z terenu gminy Oborniki pomocy w formie miejsca w noclegowni”

Unieważnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 27 maja otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Oborniki w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022:

Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 na terenie gminy Oborniki.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19608,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 17 czerwca 2022 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 20 maja otwarty konkurs ofert na realizację w  formie wsparcia w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Zapewnienie pozbawionym schronienia osobom z terenu gminy Oborniki tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19601,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 17 czerwca 2022 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 20 maja otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Zapewnienie pozbawionym schronienia osobom z terenu gminy Oborniki pomocy w formie miejsca w ogrzewalni.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19600,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 17 czerwca 2022 r.

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:

– warsztaty z pierwszej pomocy i ratownictwa

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

– organizacja rajdów pieszych, rowerowych, samochodowych i spływów kajakowych; poprawa i rozwój szlaków turystycznych

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

– rozwijanie zainteresowań i pasji, upowszechnianie wiedzy, kształtowanie postaw obywatelskich i prozdrowotnych

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

– realizacja zadań o charakterze proekologicznym

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

– organizowanie wypoczynku letniego – półkolonie, kolonie ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

– wspieranie zadań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu:

– promocja idei wolontariatu

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

– działalność na rzecz starszych mieszkańców gminy Oborniki

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

– Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021.

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 25 marca 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19518,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 18 kwietnia 2022 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 23 marca 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności:
Warsztaty z pierwszej pomocy i ratownictwa.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19513,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 14 kwietnia 2022 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 23 marca 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
Realizacja zadań o charakterze proekologicznym.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19512,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 14 kwietnia 2022 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 23 marca 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
Organizacja rajdów pieszych, rowerowych, samochodowych i spływów kajakowych; poprawa i rozwój szlaków turystycznych.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19511,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 14 kwietnia 2022 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 23 marca 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:
Organizowanie wypoczynku letniego – półkolonie, kolonie ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19510,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 14 kwietnia 2022 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 23 marca 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
Rozwijanie zainteresowań i pasji, upowszechnianie wiedzy, kształtowanie postaw obywatelskich i prozdrowotnych.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19509,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 14 kwietnia 2022 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 23 marca 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu
Promocja idei wolontariatu.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19508,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 14 kwietnia 2022 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 23 marca 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
Działalność na rzecz starszych mieszkańców gminy Oborniki.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19507,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 14 kwietnia 2022 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 23 marca 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Wspieranie zadań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19505,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 14 kwietnia 2022 r.

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 03.01.2022 roku do 23.12.2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

– szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

– wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia – niepełnosprawnych.

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 03.01.2022 r. do 30.12.2022 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

– prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych.

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w okresie od 01.01.2022 roku do 31.07.2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

– zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży.

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 01.01.2022 roku do 30.09.2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

– opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 10 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 21.01.2022 r. do 23.12.2022 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19395,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 3 stycznia 2022 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 10 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 21.01.2022 r. do 23.12.2022 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalny:
Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19394,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 3 stycznia 2022 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 6 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w okresie od 01.01.2022 r. do 31.07.2022 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19380,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 27 grudnia 2021 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 6 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19379,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 27 grudnia 2021 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 6 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 03.01.2022 r. do 23.12.2022 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19378,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl:
https://witkac.pl/#/Contest/View/19258

do 27 grudnia 2021 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 3 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia – niepełnosprawnych.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19376,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl:
https://witkac.pl/#/contest/view?id=19243
do 24 grudnia 2021 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 3 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 03.01.2022 r. do 30.12.2022 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19375,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl:
https://witkac.pl/#/contest/view?id=19240
do 24 grudnia 2021 r.

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez KLUB SPORTOWY „ROŻNOVIA” ROŻNOWO uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w okresie od 06.10.2021 roku do 31.12.2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

– wspierania działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w okresie od 06.10.2021 roku do 31.12.2021 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

– zwiększenia poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie „Aplaga” uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 10 września 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 06.10.2021 r. do 31.12.2021 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19287,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 4 października 2021 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 10 września 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 06.10.2021 r. do 31.12.2021 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19286,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 4 października 2021 r.

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez OBORNICKIE STOWARZYSZENIE WODNIACKIE „APLAGA” uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Żerniki uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 21 maja otwarty konkurs ofert na realizację w  2021 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Zapewnienie pozbawionym schronienia osobom z terenu gminy Oborniki tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19104,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 18 czerwca 2021 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 21 maja otwarty konkurs ofert na realizację w  2021 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Zapewnienie pozbawionym schronienia osobom z terenu gminy Oborniki pomocy w formie miejsca w ogrzewalni.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19103,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać do 18 czerwca 2021 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 20 maja 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19100,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl:
https://witkac.pl/#/contest/view?id=17121
do 11 czerwca 2021 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 20 maja 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia – niepełnosprawnych.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19099,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl:
https://witkac.pl/#/contest/view?id=17120
do 11 czerwca 2021 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 20 maja 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
Realizacja zadań o charakterze proekologicznym.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19089,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl:
https://witkac.pl/#/contest/view?id=17119
do 11 czerwca 2021 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 17 maja 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu:

Promocja idei wolontariatu.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19089,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl:
https://witkac.pl/#/contest/view?id=17064
do 8 czerwca 2021 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 17 maja 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

Organizowanie wypoczynku letniego – półkolonie, kolonie ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19088,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl:
https://witkac.pl/#/contest/view?id=17065
do 8 czerwca 2021 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 17 maja 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Działalność na rzecz starszych mieszkańców gminy Oborniki.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19087,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl:
https://witkac.pl/#/contest/view?id=17063
do 8 czerwca 2021 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 17 maja 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Wspieranie zadań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19086,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl:
https://witkac.pl/#/contest/view?id=16315
do 8 czerwca 2021 r.

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 roku zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa

– organizacja rajdów pieszych, rowerowych, samochodowych i spływów kajakowych; poprawa i rozwój szlaków turystycznych.

ROZSTRZYGNIĘCIE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez fundację „Ja nie mogę czekać” z siedzibą w Obornikach uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 12 marca 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

Organizacja rajdów pieszych, rowerowych, samochodowych i spływów kajakowych; poprawa i rozwój szlaków turystycznych
http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19009,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl:
https://witkac.pl/#/contest/view?id=16315
do 02 kwietnia 2021 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 4 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 01.02.2021 r. do 30.06.2021 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych.
http://bip.umoborniki.nv.pl/a,18904,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl:
https://witkac.pl/#/contest/view?id=15324
do 25 stycznia 2021 r.

 


 

Uwaga kluby sportowe! 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 4 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej
http://bip.umoborniki.nv.pl/a,18906,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl:
https://witkac.pl/#/contest/view?id=15322
do 25 stycznia 2021 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 4 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 01.02.2021 r. do 30.06.2021 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia – niepełnosprawnych
http://bip.umoborniki.nv.pl/a,18905,ogloszenie-o-konkursie.html

Oferty w konkursie należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl:
https://witkac.pl/#/contest/view?id=15323
do 25 stycznia 2021 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 4 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych
http://bip.umoborniki.nv.pl/a,18903,ogloszenie-o-konkursie.html

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 4 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,18902,ogloszenie-o-konkursie.html

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 4 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2020

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,18901,ogloszenie-o-konkursie.html

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 4 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w okresie od 01.02.2021 r. do 30.06.2021 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,18900,ogloszenie-o-konkursie.html

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 4 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 01.02.2021 r. do 30.06.2021 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,18899,ogloszenie-o-konkursie.html

 


Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bogdanowie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Fundację Akademia Aktywnego Rozwoju uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Realizacja zadań o charakterze proekologicznym

ROZSTRZYGNIĘCIE

ROZSTRZYGNIĘCIE – skan

 


 

Burmistrz Obornik zmienia zapisy ogłoszenia konkursowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47 Burmistrza Obornik z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarządzenie ws. zmiany ogłoszenia

Zarządzenie ws. zmiany ogłoszenia – skan

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE – skan

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Realizacja zadań o charakterze proekologicznym

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE – skan

 


Burmistrz Obornik Zarządzeniem Nr 44/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmienił terminarz konkursów ofert realizacji zadań publicznych w roku budżetowym 2020.

Zarządzenie – tekst

Zarządzenie – skan


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

Organizacja rajdów pieszych, rowerowych, samochodowych i spływów kajakowych; poprawa i rozwój szlaków turystycznych

ROZSTRZYGNIĘCIE

ROZSTRZYGNIĘCIE – skan

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

Organizowanie wypoczynku letniego – półkolonie, kolonie ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym

ROZSTRZYGNIĘCIE

ROZSTRZYGNIĘCIE – skan

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu:

Promocja idei wolontariatu

ROZSTRZYGNIĘCIE

ROZSTRZYGNIĘCIE – skan

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Działalność na rzecz starszych mieszkańców gminy Oborniki

ROZSTRZYGNIĘCIE

ROZSTRZYGNIĘCIE – skan

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Wspieranie zadań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki

ROZSTRZYGNIĘCIE

ROZSTRZYGNIĘCIE – skan

 


Burmistrz Obornik Zarządzeniem Nr 28/2020 z dnia 6 lutego 2020 r. zmienił terminarz konkursów ofert realizacji zadań publicznych w roku budżetowym 2020.

Zarządzenie – tekst

Zarządzenie – skan


 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:
Organizowanie wypoczynku letniego – półkolonie, kolonie ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym.

OGŁOSZENIE – tekst

OGŁOSZENIE – skan

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
Organizacja rajdów pieszych, rowerowych, samochodowych i spływów kajakowych; poprawa i rozwój szlaków turystycznych

OGŁOSZENIE – tekst

OGŁOSZENIE – skan

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych

ROZSTRZYGNIĘCIE – skan

ROZSTRZYGNIĘCIE – tekst

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

ROZSTRZYGNIĘCIE – skan

ROZSTRZYGNIĘCIE – tekst

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej

ROZSTRZYGNIĘCIE – skan

ROZSTRZYGNIĘCIE – tekst

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Upowszechnianie zorganizowanej aktywności fizycznej

ROZSTRZYGNIĘCIE – skan

ROZSTRZYGNIĘCIE – tekst

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu:
Promocja idei wolontariatu.

OGŁOSZENIE – tekst

OGŁOSZENIE – skan

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Wspieranie zadań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki.

OGŁOSZENIE – tekst

OGŁOSZENIE – skan

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
Działalność na rzecz starszych mieszkańców gminy Oborniki.

OGŁOSZENIE – tekst

OGŁOSZENIE – skan

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

OGŁOSZENIE – tekst

OGŁOSZENIE – skan

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych.

OGŁOSZENIE – tekst

OGŁOSZENIE – skan

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia – niepełnosprawnych

ROZSTRZYGNIĘCIE – tekst

ROZSTRZYGNIĘCIE – skan

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych

ROZSTRZYGNIĘCIE – tekst

ROZSTRZYGNIĘCIE – skan

 


Burmistrz Obornik Zarządzeniem Nr 198/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. zmienił terminarz konkursów ofert realizacji zadań publicznych w roku budżetowym 2020.

Zarządzenie – tekst

Zarządzenie – skan z podpisem


 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej

OGŁOSZENIE

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
Upowszechnianie zorganizowanej aktywności fizycznej

OGŁOSZENIE

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia – niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych.

OGŁOSZENIE

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

Prowadzenie dodatkowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych

ROZSTRZYGNIĘCIE

 


Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Obornikach uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA


Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez stowarzyszenie Akademia Piłki Ręcznej Gladiator Oborniki uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA


Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA


 

Burmistrz Obornik
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2019 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

Prowadzenie dodatkowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych.

OGŁOSZENIE

 


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019

ROZSTRZYGNIĘCIE

 


 

Rozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej – II edycja

ROZSTRZYGNIĘCIE

 


 

Burmistrz Obornik z dniem 5 sierpnia 2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2019 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019

OGŁOSZENIE

 


 

Burmistrz Obornik z dniem 26 lipca 2019 r. ogłasza drugą edycję otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE

 


Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” w Obornikach uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA


Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Parafię rzymsko-katolicką pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA


Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Rejon Oborniki uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA


Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego „Warta” Oborniki uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA


 

Rozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

Organizowanie wypoczynku letniego – półkolonie, kolonie ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym

ROZSTRZYGNIĘCIE

 


Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Obornikach uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA


Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie Romów w Obornikach uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA


Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Parafię p.w. Najświętszego Serca Jezusa i Św. Anny w Kiszewie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA


Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Koło nr 32 w Obornikach uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA


 

Burmistrz Obornik z dniem 20 maja 2019 r. ogłasza drugą edycję otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

Organizowanie wypoczynku letniego – półkolonie, kolonie ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym

ogloszenie-wypoczynek_II-2019

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności:

Warsztaty z pierwszej pomocy i ratownictwa

Protokol_z_posiedzenia_komisji-ratownictwo-2019

 


Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie „Aplaga” oferty realizacji zadania publicznego.

OFERTA


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Realizacja zadań o charakterze proekologicznym

Protokol_z_posiedzenia_komisji-ekologia-2019

 


 

Burmistrz Obornik z dniem 28 lutego 2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Realizacja zadań o charakterze proekologicznym

ogloszenie-ekologia-2019

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

Organizacja rajdów pieszych, rowerowych, samochodowych i spływów kajakowych z elementami profilaktyki; poprawa i rozwój szlaków turystycznych

Protokol_z_posiedzenia_komisji-turystyka-2019

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

Organizowanie wypoczynku letniego – półkolonie, kolonie ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym

Protokol_z_posiedzenia_komisji-wypoczynek-2019

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Wspieranie zadań na rzecz upowszechniania kultury z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych oraz prezentacja osiągnięć kulturalnych i udział w konkursach; podtrzymywanie tradycji narodowych i kultywowanie tradycji lokalnych oraz spotkania, pokazy, prezentacje, wykłady, warsztaty i wyjazdy kulturalne

Protokol_z_posiedzenia_komisji-kultura-2019

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Działalność na rzecz osób starszych – spotkania, pokazy, prezentacje, wykłady i warsztaty

Protokol_z_posiedzenia_komisji-seniorzy-2019

 


 

Burmistrz Obornik z dniem 29 stycznia 2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

Organizacja rajdów pieszych, rowerowych, samochodowych i spływów kajakowych z elementami profilaktyki; poprawa i rozwój szlaków turystycznych

ogloszenie-turystyka-2019

 


 

Burmistrz Obornik z dniem 29 stycznia 2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

Organizowanie wypoczynku letniego – półkolonie, kolonie ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym

ogloszenie-wypoczynek-2019

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych

protokol_z_posiedzenia_komisji-Zlota_Raczka-2019

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej

protokol_z_posiedzenia_komisji-upadlosc_konsumencka-2019

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018

protokol_z_posiedzenia_komisji-Bank_Zywnosci-2019

 


 

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. opiniowania ofert realizacji w 2019 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu:

Promocja idei wolontariatu, w tym szkolenia – wykłady, warsztaty dla wolontariuszy

protokol_z_posiedzenia_komisji-wolontariat-2019

 


 

Burmistrz Obornik z dniem 4 stycznia 2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Wspieranie zadań na rzecz upowszechniania kultury z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych oraz prezentacja osiągnięć kulturalnych i udział w konkursach; podtrzymywanie tradycji narodowych i kultywowanie tradycji lokalnych oraz spotkania, pokazy, prezentacje, wykłady, warsztaty i wyjazdy kulturalne

ogloszenie-kultura_2019

 


 

Burmistrz Obornik z dniem 4 stycznia 2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Działalność na rzecz osób starszych – spotkania, pokazy, prezentacje, wykłady i warsztaty

ogloszenie-seniorzy_2019

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
Upowszechnianie zorganizowanej aktywności fizycznej

protokol_z_posiedzenia_komisji-sport-upowszechnianie-2019-sort-obrot

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej

protokol_z_posiedzenia_komisji-sport-szkolenie-2019-sort-obrot

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia – niepełnosprawnych

protokol_z_posiedzenia_komisji-niepelnosprawni-2019-obrot

 


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki pomocy w formie miejsca w ogrzewalni

protokol_z_posiedzenia_komisji-ogrzewalnia-2019-obrot


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni

protokol_z_posiedzenia_komisji-noclegownia-2019-obrot


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 – 2020 przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży

protokol_z_posiedzenia_komisji-schronisko-2019-obrot


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie powierzenia

protokol_z_posiedzenia_komisji-uslugi-2019-obrot

 


 

Burmistrz Obornik z dniem 10 grudnia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu:

Promocja idei wolontariatu, w tym szkolenia – wykłady, warsztaty dla wolontariuszy

ogloszenie-wolontariat-2019

 


Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 10 grudnia 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej

ogloszenie-upadlosc_konsumencka-2019

 


 

Burmistrz Obornik z dniem 10 grudnia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018.

ogloszenie-punkt_wydawania_zywnosci-2019-1

 


 

Burmistrz Obornik z dniem 10 grudnia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych

ogloszenie-zlota_raczka-2019

 


Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: Opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie powierzenia

ogloszenie-uslugi-2019_z_zal

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 14 listopada 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni

ogloszenie-bezdomni_noclegownia-2019_z_zal

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 14 listopada 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki pomocy w formie miejsca w ogrzewalni

ogloszenie-bezdomni_ogrzewalnia-2019_z_zal

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 14 listopada 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży

ogloszenie-bezdomni_schronienie-2019_z_zal

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia – niepełnosprawnych

ogloszenie-niepelnosprawnosc-2019

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: Upowszechnianie zorganizowanej aktywności fizycznej

ogłoszenie-sport_upowszechnianie-2019

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej

ogloszenie-sport_szkolenie-2019

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Parafię p.w. Najświętszego Serca Jezusa i Św. Anny w Kiszewie oferty realizacji zadania publicznego.

PP.525.15.2018-oferta

 


 

Burmistrz Obornik Zarządzeniem Nr 1023/2018 z dnia 25 października 2018 r. zmienił terminarz konkursów ofert realizacji zadań publicznych w roku budżetowym 2019.

Zarzadzenie_1023.2018z20181025-zmiana_terminarza_konkursow

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Obornicki Klub Lekkoatletyczny oferty realizacji zadania publicznego.

PP.525.14.2018-oferta

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji w 2018 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych pod tytułem: „Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych”.

Protokol z posiedzenia Komisji konkursowej-Zlota_Raczka-2018-02.10.2018

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji w 2018 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób po tytułem: „Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018”.

Protokol z posiedzenia Komisji konkursowej-Punkt wydawania zywnosci-2018-26.09.2018

 


 

Burmistrz Obornik z dniem 7 września 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

„Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych”

zlota_raczka-ogloszenie_2018


 

Burmistrz Obornik z dniem 31 sierpnia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

 „Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018”

Punkt_wydawania_zywnosci-2018-2


 

Burmistrz Obornik unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 r.

zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni, z uwagi na niezłożenie w wyznaczonym terminie żadnej oferty.

Zarzadzenie_989.2018z20180806_o_unieważnieniu konkursu-noclegownia


Burmistrz Obornik unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 r.

zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki pomocy w formie miejsca w ogrzewalni, z uwagi na niezłożenie w wyznaczonym terminie żadnej oferty.

Zarzadzenie_990.2018z20180806_o_unieważnieniu konkursu-ogrzewalnia


Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Parafię p.w. Najświętszego Serca Jezusa i Św. Anny w Kiszewie oferty realizacji zadania publicznego.

PP.525.13.2018-oferta


Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach zadań:

1)       „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży”;
2)       „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni”;
3)       „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki pomocy w formie miejsca w ogrzewalni”

Protokol z posiedzenia Komisji konkursowej-2018 -bezdomnosc


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego: Podejmowanie działań w zakresie zwiększania dostępności i podniesienia jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz wspieranie działalności środowisk abstynenckich w ramach reintegracji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu – II edycja

protokol_z_posiedzenia_komisji-terapia_2018-2_edycja-obrot

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie Amazonek im. Św. S. Faustyny z siedzibą w Obornikach oferty realizacji zadania publicznego.

PP.525.12.2018-oferta

 


Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Fundację „Ja nie mogę czekać” z siedzibą w Obornikach oferty realizacji zadania publicznego.

PP.525.11.2018-oferta

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 9 lipca 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 r. zadania publicznego:

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki pomocy w formie miejsca w ogrzewalni.

konkurs_PP_ na_2018-bezdomni-ogrzewalnia_z_zal

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 9 lipca 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 r. zadania publicznego:

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni.

konkurs_PP_ na_2018-bezdomni-noclegownia_z_zal

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza z dniem 9 lipca 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 r. zadania publicznego:

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży

konkurs_PP_ na_2018-bezdomni-schronienie_z_zal

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego:

Wspieranie zadań sportowych, promujących zdrowy i trzeźwy tryb życia – profilaktycznych – II edycja

protokol_z_posiedzenia_komisji-sport-2018-2_edycja

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” w Obornikach oferty realizacji zadania publicznego.

PP.525.10.2018-oferta

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Parafię rzymsko-katolicką pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach oferty realizacji zadania publicznego.

PP.525.9.2018-oferta

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Oborniki oferty realizacji zadania publicznego.

PP.525.8.2018-oferta

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Oborniki oferty realizacji zadania publicznego.

PP.525.7.2018-oferta

 


 

Burmistrz Obornik z dniem 30 kwietnia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Rodzaj zadania:

Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

konkurs_PP_ na_2018-upadlosc_konsumencka

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze K.S. oferty realizacji zadania publicznego.

PP.525.6.2018-oferta

 


 

Protokół z posiedzenia w dniu 10.04.2018 r. komisji konkursowej ds. opiniowania ofert realizacji w 2018 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w zakresie:

1.    działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
2.    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
3.    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
4.    turystyki i krajoznawstwa,
5.    ratownictwa i ochrony ludności,
6.    promocji i organizacji wolontariatu,
7.    ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Protokol_z_posiedzenia_Komisji_konkursowej-2018_-_7_obszarow

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez KLUB SPORTOWY EXTREME TEAM OBORNIKI oferty realizacji zadania publicznego.

PP.525.5.2018-oferta

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie „NW Włóczykije” oferty realizacji zadania publicznego.

PP.525.3.2018-oferta

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Rejon Oborniki oferty realizacji zadania publicznego.

PP.525.4.2018-oferta

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Obornicki Klub Lekkoatletyczny oferty realizacji zadania publicznego.

PP.525.2.2018-oferta

 


 

Burmistrz Obornik z dniem 1 marca 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
zadań publicznych w zakresie:

 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

konkurs_PP_ na_2018-pozostale-1

 


 

 • Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w obszarze Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2017 r. z dnia 05.01.2018 r.

Protokol z posiedzenia Komisji konkursowej-Punkt wydawania zywnosci-2017-05.01.2017

 


 

 • Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 r. z dnia 18.12.2017 r.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych.

protokol_z_posiedzenia_-Zlota_Raczka-2017-pilotaz

 


 

 • Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 r. z dnia 19.12.2017 r.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej  osób dotkniętych utratą zdrowia – niepełnosprawnych

protokol_z_posiedzenia_komisji-niepelnosprawni-2018

 


 

 • Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 r. z dnia 19.12.2017 r.

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej oraz udział w rozgrywkach. Organizowanie zawodów sportowych

protokol_z_posiedzenia_komisji-sport-szkolenie-2018

 


 

 • Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 r. z dnia 19.12.2017 r.

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, karate, tenis stołowy, pływanie i sporty motorowe

protokol_z_posiedzenia_komisji-sport-trenerska-2018

 


 

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 r. z dnia 06.12.2017 r.

– Opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie powierzenia.

protokol_z_posiedzenia_komisji-uslugi-2018

 


 

Burmistrz Obornik  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania: Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017.

Punkt_wydawania_zywnosci-2018-1

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Tytuł zadania:

Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych.

Ogloszenie

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Obszar: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Rodzaj zadania: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej oraz udział w rozgrywkach. Organizowanie zawodów sportowych.

Ogłoszenie

Obszar: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Rodzaj zadania: Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, karate, tenis stołowy, pływanie i sporty motorowe.

Ogłoszenie

Obszar: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Rodzaj zadania: wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia – niepełnosprawnych.

Ogłoszenie

 


Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w 2018 r w obszarze: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

Zadanie: Opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie powierzenia.

uslugi_2018-ogloszenie

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną  Związek Organizacji Pozarządowych oferty realizacji zadania publicznego.

PP.525.9.2017-oferta

 


 

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w obszarze Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2017 r. z dnia 18.09.2017 r.

Protokół_z_dnia_18.09.2017r

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „ Mały Elf” oferty realizacji zadania publicznego.

PP.525.8.2017-oferta

 


 

Burmistrz Obornik z dniem 25 sierpnia 2017 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017”.

OGLOSZENIE-Zarzadzenie_811.2017_20170825-zywnosc-Bank_Zywnosci

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez  „Stowarzyszenie Amazonek im. Św. Siostry Faustyny” oferty realizacji zadania publicznego.

PP.525.7.2017-oferta

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Fundacje „ JA NIE MOGĘ CZEKAĆ” – REWOLUCJA SERC- CHARYTATYWNY PIKNIK RODZINNY  oferty realizacji zadania publicznego.

oferta

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejon Oborniki oferty realizacji zadania publicznego.

PP.525.5.2017

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 j.t.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Najświętszego Serca Jezusa i św. Anny w Kiszewie oferty realizacji zadania publicznego.

oferta

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 j.t.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”  z siedzibą w Obornikach oferty realizacji zadania publicznego.

art_19a_PP-UKS_Sportowiec


 

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 31.03.2017 r. ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 r.  w obszarach:

 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Turystyka i krajoznawstwo.
 • Ratownictwo i ochrona ludności.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Protokol z 31.03.2017

 


 

Burmistrz Obornik z dniem 30 marca 2017 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie o konkursie 30.03.2017

 


 

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 17.03.2017 r. ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 r.  w obszarze:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, karate, tenis stołowy, pływanie i sporty motorowe

Protokół 17.03.2017 r.

 


 

Burmistrz Obornik z dniem 2 marca 2017 r. ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie o konkursie 02.03.2017-1

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza II edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w oparciu o środki pozostałe z I edycji.

oferta

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 j.t.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Fundację „Na Prostej Drodze” w Obornikach oferty realizacji zadania publicznego.

oferta

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 j.t.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Fundację Dzieci Tańca w Obornikach oferty realizacji zadania publicznego.

 oferta

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin, to zadania, na realizację których Burmistrz Obornik ogłosił konkursy na rok 2017. Poniżej wszystkie dokumenty i informacje dotyczące konkursów.

zarzadzenie_-_ogloszenie_o_konkursach

ogloszenie_o_konkursie-02-12-2016_-_dozywianie

ogloszenie_o_konkursie-02-12-2016_-_obsluga_trenerska_zajec_sportowych

ogloszenie_o_konkursie-02-12-2016_-_osoby_bezdomne

ogloszenie_o_konkursie-02-12-2016_-_osoby_niepelnosprawne

ogloszenie_o_konkursie-02-12-2016_-_swietlice

ogloszenie_o_konkursie-02-12-2016_-_szkolenie_sportowe_sport_masowy_zd

ogloszenie_o_konkursie-02-12-2016_-_uslugi_opiekuncze

01_oferta

02_oswiadczenie_o_braku_zobowiazan

03_oswiadczenie_do_umowy

04_wolontariat-porozumienie_o_wspolpracy

05_wolontariat-oswiadczenie_o_realizacji

06_sprawozdanie

witkac-instrukcja_tworzenia_konta

witkac-instrukcja_wypelniania_i_skladania_oferty_po_nowelizacji_ustawy

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 j.t.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Obornikach oferty realizacji zadania publicznego.

oferta

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie Amazonek im. Św. Siostry Faustyny w Obornikach oferty realizacji zadania publicznego.

oferta

 


 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” w Obornikach oferty realizacji zadania publicznego

oferta

 


Burmistrz Obornik z dniem 29 lipca 2016 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w formie powierzenia”

Tytuł zadania:

Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016

ogloszenie_z_29.07.2016_o_konkursie-punkt_wydawania_zywnosci

zarzadzenie_464.2016-ogloszenie_konkursu-punkt_wydawania_zywnosci

 


Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Parafię pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Obornikach oferty realizacji zadania publicznego.

 „Wypoczynek letni dzieci z terenu gminy Oborniki w miejscowości Pogorzelica w terminie 04.07.2016 r. – 08.07.2016 r., połączony z poznaniem walorów krajobrazowych i zabytków miejscowości Pogorzelica , Niechorze, Trzęsacz i Kołobrzeg w województwie Zachodniopomorskim. Opieka zostanie zapewniona przez wychowawców – nauczycieli, zatrudnionych w ramach wolontariatu.”

art_19a_PP-kolonia-parafia_sw_Jozef

 

Działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 ze zm.) Burmistrz Obornik informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie Romów w Obornikach oferty realizacji zadania publicznego.

Oferta


 

 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

 


 

 

 

Burmistrz Obornik z dniem 5 lutego 2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia,  na realizację zadań publicznych  przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

SPRAWOZDANIE.Org.poz

Korekta_do_umowy[1]

Oswiadczenie_do_umowy[1]

Protokół_13.03.2015

Rodzaje zadań:

I. Wypoczynek dzieci i młodzieży.
II. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
III. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
IV. Turystyka i krajoznawstwo.
V. Ratownictwo i ochrona ludności.
VI. Promocja i organizacja wolontariatu.
VII. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2015r. z dnia 30.12.2014r.

 

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 15.01.2015 r.

 

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 15.01.2015 r.  

 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2015 r. w formie wsparcia: 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

1. Rodzaj zadania:

1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , w formie świetlic opiekuńczo wychowawczych.

 

  

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2015 r. w formie wsparcia lub powierzenia:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
1.    Tytuł zadania:
Obsługa trenerska lub instruktorska zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, karate, tenis stołowy, pływanie i sporty motorowe.

 

 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1.  Tytuł zadania:

1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej oraz organizowanie i udział w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych,

2.   Wspieranie sportu masowego

3. Wspieranie zadań sportowych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia – profilaktycznych

 

 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2015 r. w formie wsparcia.
I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

1.    Rodzaj zadania:
1. Niwelowanie skutków patologii poprzez różne formy dożywiania

 

 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia lub powierzenia, na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2015 r.
W obszarze:.
I.    Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
1.    Rodzaj zadania:
1. Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży.

 

 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2015 r. w formie wsparcia.
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Rodzaj zadania:
1. Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia — niepełnosprawnych.

 

 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia, na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2015r

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin z działu 852 rozdział 85228

Rodzaj zadania:
1. Opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w formie powierzenia

 

 

 ——————————————————————————————————————————————————————-

 

W związku z aktualizacją bazy danych prosimy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Gminy Oborniki o wypełnienie poniższej ankiety i złożenie jej w tut. Urzędzie.
ANKIETA- aktualizacja 2014

 

Burmistrz Obornik z dniem 02 kwietnia 2014 r. ogłasza II edycję otwartego konkursu ofert w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 r. z obszaru „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” na środki pozostałe z I konkursu ofert.

 

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 r.

Protokół         Zarządzenie

protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 r.

protokół 2 protokół 1

 

Burmistrz Obornik z dniem 29 stycznia 2014 r. ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Zarządzenie Nr 758/2014 Burmistrza Obornik z dnia 24 stycznia 2014 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2014 r. w formie wsparcia.

 

protokół z posiedzenia komisji konkursowej w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w formie powierzenie

protokół

protokół z posiedzenia komisji konkursowej w obszarze pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin w formie powierzenie

protokół

protokół z posiedzenia komisji konkursowej w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w formie wsparcia

protokół

 

 

UWAGA OGŁOSZENIA O NOWYCH KONKURSACH!

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 r. w formie wsparcia i powierzenia

 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w formie wsparcia z obszaru „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 r. w formie wsparcia i powierzenia – Uwaga, unieważniony! unieważnienie

 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

 

 

 

Protokół 27.02.2013r. Informacja do protokołu

 

Nowe!

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2013 r.

Termin składania wniosków do 11 lutego

 

 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2013 r.
ogłoszenie

 

Burmistrz Obornik
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych przez podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego w 2013 r.
ogłoszenie

 

Protokoły z posiedzenia komisji konkursowej
ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność
w zakresie pożytku publicznego w 2011 r, z dnia 18.04.2012

protokół 1 protokół 2

 

 

Burmistrz Obornik ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

21 marca 2012 r.

 

 

Protokoły z posiedzeń komisji konkursowych oraz niezbędne dokumenty dla podmiotów, które uzyskały dofinansowanie

 

9 stycznia 2012 r.

Burmistrz Obornik ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie o konkursach_2012

Zarządzenie

Druk_oferty

Druk_sprawozdania

Oswiadczenie

 

 

 

 

Burmistrz Obornik
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych przez podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego w 2012 r.

Wytyczne dla ofertenta OPS , Zarzadzenie_231_2011 , Ogłoszenie_o_konkursie_pomoc_spol

 

Wyniki konkursu

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej