rewitalizacja

Rewitalizacja

Rewitalizacja zgodnie z definicją ustawy o rewitalizacji stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Rozumiana jest jako system działań mających na celu przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów i obszarów, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne czy gospodarcze.

Gdzie są niezbędne działania rewitalizacyjne?

Przedmiotem działań rewitalizacyjnych są obszary kryzysowe – środowiska, miejsca, fragmenty miasta i gminy, które wyraźnie „odstają na niekorzyść” od innych – znajdują się w regresie, nie najlepiej się tam żyje, są niechętnie odwiedzane, zazwyczaj mało bezpieczne i mało atrakcyjne. Metodą na określenia gdzie w gminie występuje tak duże nawarstwienie problemów, że prócz degradacji można mówić już o stanie kryzysu, (jeśli nie jest to oczywiste – zauważane, widoczne) jest wyznaczenie granic takich obszarów na podstawie przeprowadzonej analizy dotyczącej m.in. bezpieczeństwa, struktury demograficznej mieszkańców, bezrobocia, ubóstwa, stanu budynków i infrastruktury lub jeszcze innych, kluczowych kryteriów.

 

Celem rewitalizacji jest ożywienie społeczne i gospodarcze gminy, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego terenów zdegradowanych poprzez:

  • odnowę zdegradowanych obszarów,
  • zwłaszcza zabytkowych,
  • zagospodarowanie obiektów i terenów poprzemysłowych, poprzez zmianę
  • dotychczasowych funkcji na gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne.

Program Rewitalizacji

Oznacza opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do dalszego rozwoju obszaru.

Jest potrzebny władzom samorządowym, instytucjom gminnym, organizacjom pozarządowym, podmiotom m.in. spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym, stowarzyszeniom, fundacjom, kościołom, organizacjom pozarządowym nie działające dla zysku, ale także przedsiębiorcom, do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektów, które ograniczą negatywne skutki niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji /Dz. U. z 2015r.  Poz. 1777, j.t. – ze zm./.

 

U0322-Oborniki-Gminny-Program-Rewitalizacji-18

Załącznik 1

Załącznik 2 i 3

Załącznik 4

Załącznik 5 i 6

Załącznik 7

Załącznik 8a

Załącznik 8b

Załącznik 9a

Załącznik 9b

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14 i 15

Załącznik 16 i 17

 

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulamniu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji