Utrzymanie czystości

Regulamin utrzymania czystości i porządku


NA TERENIE GMINY OBORNIKI
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 295)

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

 • 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w Gminie Oborniki dotyczące w szczególności:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości służących do użytku publicznego obejmujących uprzątnięcie błota, śniegu, chwastów, lodu i innych zanieczyszczeń oraz wymagań w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2) wymagań w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

3) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

4) obowiązków skierowanych wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

5) wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

6) obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

 • 2. 1. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w:

1) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),

3) ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 ze zm.),

4) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.),

5) ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.).

 • 3. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku, dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi w tym zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zasady postępowania z odpadami komunalnymi takimi jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, a także kwestie częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych określa Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, który realizuje zadania własne Gminy Oborniki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 • 4. 1. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości należą do ich właścicieli.
 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości służących do użytku publicznego według następujących zasad:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze śniegu po ustaniu opadów, lodu oraz usuwania innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż ich nieruchomości, przy czym za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości,

2) obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie go w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów,

3) zakazuje się stosowania środków chemicznych, szkodliwych dla środowiska przy usuwaniu śniegu i lodu z chodników i placów publicznych,

4) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię,

5) usunięcie błota, śniegu, lodu, chwastów i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości należy do zarządcy drogi,

6) właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi odbywa się według następujących zasad:

1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone są w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

2) mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w odniesieniu do części obejmującej nadwozie pojazdu,

3) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

 1. a) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu lub spalin;
 2. b) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;
 3. c) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

 • 5. 1 Właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Realizacja tego obowiązku odbywa się według następujących zasad:

1) ilość nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiornika bezodpływowego powinna odpowiadać ilości zużytej wody na cele bytowe gospodarstwa domowego. W przypadku zużycia wody na cele gospodarstwa rolnego bądź np. podlewania ogródka ilość nieczystości ciekłych pomniejsza się o ilość zużytej wody na dany cel zgodnie ze wskazaniami zamontowanego podlicznika,

2) właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia użytkowania zbiornika bezodpływowego, oczyszczalni przydomowej ścieków bytowych celem ujęcia w ewidencji prowadzonej przez gminę,

3) właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłoszenia faktu zaprzestania użytkowania zbiornika bezodpływowego, oczyszczalni przydomowej ścieków bytowych celem wykreślenia z ewidencji prowadzonej przez gminę,

4) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe,

5) właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do zawarcia umowy z przedsiębiorcą uprawnionym, na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej,

6) właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej oraz nie posiadają własnej przydomowej oczyszczalni mają obowiązek przekazać całość nieczystości ciekłych zebranych w zbiorniku bezodpływowym w ilości odpowiadającej ilości zużytej wody na cele bytowe gospodarstwa domowego do punktu zlewnego systemu kanalizacji.

 1. Przedsiębiorcy uprawnieni do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązani są utrzymywać pojazdy w należytej czystości, prowadzić ich dezynfekcję oraz umieścić na nich w sposób trwały swoje znaki identyfikacyjne.
 2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości dopuszczalny jest wyłącznie w dni powszednie w godzinach od 600 -2200.
 3. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ma prawo pobierać opłatę od właścicieli nieruchomości za transport i unieszkodliwianie tych nieczystości.
 • 6. 1. Usuwanie błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, w tym:

– przystanków komunikacji miejskiej;

– nieruchomości, na których prowadzone są punkty gastronomiczne lub świadczone są inne usługi obejmujące przygotowanie produktów do spożycia;

– targowisk;

następuje poprzez użycie sprzętu mechanicznego lub ręcznie, przy czym powinno odbywać się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.

 1. Odpady uprzątnięte przez właścicieli nieruchomości z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości usuwane są przez zarządcę drogi.
 2. Tereny przeznaczone do użytku publicznego takie jak m.in.: drogi publiczne, ciągi handlowo- usługowe, przystanki komunikacji, parki, place zabaw wyposaża się w pojemniki wolnostojące lub zamocowane na stałe (kosze uliczne) przeznaczone na odpady. Obowiązek ten wykonuje właściciel nieruchomości a jeżeli przy ww. nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza z usługami, o których mowa w lit. c, obowiązek powyższy wykonuje przedsiębiorca prowadzący tę działalność. Realizacja wskazanego obowiązku następuje zgodnie z zasadami:

1) pojemności pojemników nie mogą być mniejsze niż:

a) 10 litrów – wzdłuż chodników w parkach i na placach zabaw w ilości uzależnionej od natężenia ruchu pieszego lub ilości osób korzystających z parku lub placu zabaw,

b) 10 litrów – na przystankach komunikacji miejskiej,

c) 20 litrów – przy punktach gastronomicznych lub świadczących inne usługi obejmujące przygotowanie produktów do spożycia;

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty, a jeśli jej nie ma – to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.;

3) na placach zabaw w parkach oraz innych terenach wypoczynku kosze należy lokalizować w pobliżu ławek.

 1. Częstotliwość opróżniania pojemników, o których mowa w ust. 3 musi być dostosowana do potrzeb, jednak nie może być mniejsza niż 1 raz w tygodniu na terenach miejskich oraz 1 raz w miesiącu na terenach wiejskich.
 2. Zabrania się umieszczania w koszach ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz z działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

 • 7. Wytwórcy odpadów komunalnych, w celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów lub zmniejszenia ich objętości, przed umieszczeniem ich w pojemniku na odpady zbierane selektywnie powinni:

1) opróżniać opakowania z pozostałości produktu,

2) redukować objętości odpadów opakowaniowych poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 • 8. 1. Osoby posiadające zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem ze strony zwierząt lub ich uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
 1. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
 2. Do obowiązków właścicieli zwierząt domowych należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) systematyczne poddawanie psa w wieku ponad dwóch miesięcy szczepieniu przeciw wściekliźnie raz w ciągu roku kalendarzowego, zgodnie z terminami wyznaczonymi przez lekarza weterynarii szczepiącego dane zwierzę,

b) wyprowadzania psa na smyczy, a psa ras uznanych za agresywne lub zachowującego się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu,

c) niepozostawianie psa bez dozoru,

d) utrzymywanie kojców i ogrodzeń, w których przebywają psy w stanie uniemożliwiającym wydostanie się ich na zewnątrz,

e) zwolnienie psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, wyposażona np. w domofon lub dzwonek elektryczny przy wejściu na teren nieruchomości,

f) zwolnienie psów z uwięzi na terenach publicznych może się odbywać wyłącznie na terenach do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, z wyłączeniem psów ras uznanych za agresywne;

g) dopuszcza się umieszczanie psich odchodów w koszach na drobne odpady pod warunkiem, że są one wyłożone workiem foliowym.

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) zapewnienie stałego i skutecznego dozoru,

b) niewprowadzanie zwierząt domowych do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły taki zakaz, ·z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp. zakaz nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych,

c) bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt domowych do piaskownic i na place zabaw dla dzieci, plaż, kąpielisk i miejsc zwyczajowo przyjętych do kąpieli przy jeziorach oraz na tereny objęte zakazem.

 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w specjalnych koszach wystawionych w miejscach publicznych lub pojemnikach do odpadów zmieszanych. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych z psem przewodnikiem.
 2. Sprzedaż zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach jest zabroniona.
 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości zwłok padłych zwierząt przekazując je przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie odbioru odpadów lub posiadającemu zezwolenie na transport tego typu odpadów albo zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a tym przedsiębiorcą lub postępując w sposób zgodny z decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Rozdział 6.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej

 • 9. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oznaczonych, jako takie tereny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 1. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.
 2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409);

2) ograniczenia uciążliwości hodowli dla środowiska, w tym emisji będącej jej skutkiem, do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

 1. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3 są zobowiązani:

1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych;

2) składować obornik tak, aby odcieki odprowadzane były do szczelnych i zamkniętych zbiorników i nie przedostawały się na teren sąsiednich nieruchomości;

3) przeprowadzać deratyzację i bielenie pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, przynajmniej jeden raz w roku w miesiącach wrzesień/październik, za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego;

4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli i osób przebywających na nieruchomości sąsiedniej.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

 • 10. Obowiązkową deratyzację na obszarach zabudowanych przeprowadza się raz w roku w miesiącach wrzesień/październik.