Inne konkursy

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego.

Nazwa zadania, będącego przedmiotem konkursu:
Wspieranie działalności środowisk abstynenckich w ramach reintegracji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu oraz podejmowanie działań w zakresie zwiększania dostępności i podniesienia jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym zapewnienie usługi terapeutycznej w postaci wspierania rodzin i osób współuzależnionych, udzielania porad dot. choroby alkoholowej alkoholikom i członkom ich rodzin oraz bezpośredniej pomocy i kierowania na leczenie odwykowe osób dotkniętych tą chorobą.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

Oferty należy składać nie później, niż dnia 27.01.2023 r.

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego – Organizowanie wypoczynku letniego w formie wycieczki, półkolonii lub kolonii z elementami profilaktyki.

OGLOSZENIE_załącznik_nr_1_112_2022

OFERTA-zdrowie_publiczne

Załącznik_2_112_2022_Regulamin pracy komisji konkursowej

SPRAWOZDANIE-z-realizacji-zadania-zdrowie-publiczne

Zarządzenie_112_2022

Załącznik_3_112_2022_Karta oceny oferty

 


Burmistrz Obornik rozstrzygnął konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego:

– Organizowanie wypoczynku letniego – półkolonie, kolonie z elementami profilaktyki

Oferent może wnieść do Burmistrza Obornik odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu ofert, w formie pisemnej, w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert. O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

protokol_z_posiedzenia_komisji-polkolonia

 


 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego.

Nazwa zadania, będącego przedmiotem konkursu:
Organizowanie wypoczynku letniego – półkolonie, kolonie z elementami profilaktyki

OGŁOSZENIE

OFERTA-zdrowie_publiczne

OSWIADCZENIA-zdrowie_publiczne

SPRAWOZDANIE-z-realizacji-zadania-zdrowie-publiczne

 


 

Burmistrz Obornik rozstrzygnął konkursy na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

– Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych

– Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży

– Niwelowanie skutków patologii poprzez różne formy dożywiania

– Wspieranie zadań sportowych, promujących zdrowy i trzeźwy tryb życia – profilaktycznych

– Wykonanie usługi terapeutycznej w postaci udzielania porad dot. choroby alkoholowej alkoholikom i członkom ich rodzin, bezpośredniej pomocy i kierowania na leczenie odwykowe osób dotkniętych tą chorobą oraz wspierania rodzin i osób współuzależnionych.

Oferent może wnieść do Burmistrza Obornik odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu ofert, w formie pisemnej, w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert. O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

protokol_z_posiedzenia_komisji-bezdomni-2018

protokol_z_posiedzenia_komisji-dozywianie-2018

protokol_z_posiedzenia_komisji-sport-2018

protokol_z_posiedzenia_komisji-swietlice-2018

protokol_z_posiedzenia_komisji-terapeuta-2018


 

Burmistrz Obornik ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego:

 • Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych
 • Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży
 • Niwelowanie skutków patologii poprzez różne formy dożywiania
 • Wspieranie zadań sportowych, promujących zdrowy i trzeźwy tryb życia – profilaktycznych
 • Wykonanie usługi terapeutycznej w postaci udzielania porad dot. choroby alkoholowej alkoholikom i członkom ich rodzin, bezpośredniej pomocy i kierowania na leczenie odwykowe osób dotkniętych tą chorobą oraz wspierania rodzin i osób współuzależnionych

oferta-zdrowie_publiczne

oferta-zdrowie_publiczne

ogloszenie-bezdomni_na_2018

ogloszenie-dozywianie_na_2018

ogloszenie-sport_na_2018

ogloszenie-swietlice_na_2018

ogloszenie-terapeuta_na_2018


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów

wiejskich w roku 2014 pn.:

„Wielkanocny kiermasz produktów regionalnych i tradycyjnych

– wielkopolskie smaki i tradycja”

http://www.bip.umww.pl/portal?id=2355124

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2014

http://bip.umww.pl/portal?id=2347047

 

 

Urząd Marszałkowski ogłosił otwarty konkurs w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2014 r.

 

1. Rodzaj zadania:

a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania

szans tych rodzin i osób;

b) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

c) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym;

d) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

e) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

f) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

g) promocji i organizacji wolontariatu.

Więcej informacji na:

 http://www.bip.umww.pl/portal?id=2355416

 

 

 Bezpłatne warsztaty i coaching dla NGO w Centrum NGO Poznań

Centrum NGO Poznań zaprasza na jedenasty cykl bezpłatnych zajęć dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych i JST. Każdy uczestnik weźmie udział w 4 warsztatach i 4 sesjach coachingowych, które odbędą się w okresie czerwiec – sierpień 2013 w Poznaniu w Centrum NGO, ul. Mickiewicza 5/3.

Więcej informacji na: http://wielkopolskie.ngo.pl/wiadomosc/879851.html

——————————————————————————————————————————-

Poznań. Szkolenie „Komunikacja jako narzędzie zarządzania organizacją”

 

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie „Ujeżdżając fale tsunami – czyli jak wykorzystać potencjał tkwiący w ludziach poprzez usprawnienie komunikacji w zarządzaniu organizacją”.

Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „Centrum Bukowska”, ul. Bukowska 27/29, Poznań. 5 czerwca 2013, środa, godz. 16.00-19.00

Więcej informacji na: http://wielkopolskie.ngo.pl/wiadomosc/879443.html

————————————————————————————————————————-

Bezpłatne porady księgowe dla organizacji pozarządowych

Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej jest prowadzenie księgowości, dlatego pojęcia takie jak: polityka rachunkowości, plan kont, bilans roczny nie powinny być im obce. Często pojawiają się jednak wątpliwości, czy księgowość jest prowadzona w pełni prawidłowo.

28 maja 2013 Centrum PISOP zaprasza do Poznania na bezpłatne spotkanie doradcze ze specjalistą ds. księgowości w organizacjach pozarządowych, który odpowie na wątpliwości z tym związane

Więcej informacji na: http://wielkopolskie.ngo.pl/wiadomosc/878861.html

—————————————————————————————————————————-

VII Międzynarodowy Tydzień Tańca Terapeutycznego

Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii-Polski Teatr Tańca zaprasza na Międzynarodowy Tydzień Tańca Terapeutycznego, który odbędzie się w dniach 30 czerwca – 12 lipca 2013 w Poznaniu. Wymiana doświadczeń w oparciu o specjalistyczne warsztaty, kursy, seminaria naukowe, projekty terapeutyczne, edukacyjne i twórcze. Udział w zajęciach jest płatny.

Więcej informacji na: http://wielkopolskie.ngo.pl/wiadomosc/878297.html

——————————————————————————————————————–

Szkolenie „Jak prowadzić działalność odpłatną oraz gospodarczą w naszej organizacji”

Czym różni się działalność odpłatna od gospodarczej? Jak prowadzić działalność gospodarczą w organizacji pozarządowej? Co byś powiedział gdyby Twoja organizacja nie była zależna w tak dużym stopniu od innych instytucji?

Szkolenie odbędzie się 6 czerwca w Centrum Bukowska (ul.Bukowska 27/29), w godzinach 9.00 – 16.00.

Więcej informacji na: http://wielkopolskie.ngo.pl/wiadomosc/877709.html

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych z dziedziny pomocy społecznej w roku 2013.

Rodzaj zadania:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 6. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 7. promocji i organizacji wolontariatu.

Oferty należy składać do 22 lutego 2013 roku do godziny 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań.

Więcej informacji na http://bip.umww.pl/portal?id=409864

Konkurs grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Fundacji Dbam o Zdrowie.

Łączna kwota środków pieniężnych przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu w 2013 r. wynosi 1 milion złotych!

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.

Granty będą przyznawane na projekty realizowane w okresie od dnia 14 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r

Więcej wiadomości : http://www.mocpomocy.pl/

 

Szkolenie podstawowe z mediacji:

Termin od 6 – 10 lutego 2013 r.

Koszt: 1200,00 zł

Zgłoszenia do 23 stycznia 2013 r.

Więcej informacji na: http://www.mediacje.poznan.pl/index.php?tt=5113

————————————————————————————————————————————-

„Działamy Razem 3” – projekt wsparcia organizacji pozarządowych dla Wielkopolski

W projekcie mogą brać udział członkowie organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej, mających swoją siedzibę w Wielkopolsce.

Więcej informacji na: http://www.dzialamyrazem.pl/rekrutacja/

 

„Działaj zgodnie z prawem!” – cykl szkoleń

Dla nowo powstałych stowarzyszeń i fundacji. Szkolenia będą odbywać się w Warszawie.

Tematy i terminy:

1. Aspekty prawno – formalne prowadzenia organizacji – 16 godzin szkoleniowych – termin 19-20.01.2013 r.

2.Zarządzanie finansami w organizacji – 16 godzin szkoleniowych – termin 16-17.02.2013 r.

3. Współpraca z administracją publiczną – 16 godzin szkoleniowych – termin 16-17.03.2013 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy organizacje pozarządowe z całej Polski, a szczególnie z województwa pomorskiego, wielkopolskiego i śląskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy nie pokrywają jednak kosztów zakwaterowania ani podróży.

W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Anetą Krawczyk: tel.: 22 828 91 28 wew. 100 lub email: a.krawczyk@szpitalna.ngo.pl

 

 

Kurs doszkalający z zakresu dogoterapii w Poznaniu

Fundacja „Mały Piesek Zuzi” zaprasza na kurs doszkalający dla osób pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, chcących poszerzyć swoje oddziaływania terapeutyczne o zajęcia prowadzone metodą dogoterapii.

Szkolenie zakończy się  świadectwem  ukończenia kursu dokształcającego na druku MEN.

Cena -1.800,00 zł

Więcej wiadomości: www.psiaterapia.pl

 

———————————————————————————————————————

Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii -Polski  Teatr Tańca
zaprasza do udziału w ostatniej audycji wstępnej, rozpoczynającej pierwsze w Polsce, 2-letnie szkolenie: KURS INSTRUKTORSKI ‘TANIEC O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM’

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie:

www.psch-ptt.pl

————————————————————————————————————-

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił pierwszą edycję otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2013. Oferty należy składać do 4 stycznia 2013.

Więcej informacji na : http://bip.umww.pl/portal?id=1839759

—————————————————————————————————————————–

Poznań. Seminarium „Trudne zachowania dzieci i młodzieży”

Fundacja „Dziecko w Centrum” zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium „Trudne zachowania dzieci i młodzieży – doświadczenia poznańskich organizacji pozarządowych w pracy terapeutycznej z dziećmi i ich rodzinami”. Seminarium odbędzie się 14 grudnia 2012, w godz. 9:00-12:45, w Auli wykładowej UAM – budynek „D”, ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu.

Chęć udziału w seminarium prosimy zgłaszać drogą e-mailową: seminarium@dzieckowcentrum.org

Więcej wiadomości tel.: 662 006 298, w dni robocze w godz. 18:00-20:00

 

 

Minister sportu i turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2013 r. zadań z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych

I Zadania przewidziane do realizacji:

1.  organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,

2.  organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych,

3.  prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych – program „Animator sportu osób niepełnosprawnych” – koordynuje Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego,

4.  organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,

5.  promocja sportu osób niepełnosprawnych,

6.  zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 14 grudnia 2012

Więcej informacji na: http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/153/1011/Otwarty_konkurs_na_dofinansowanie_w_2013_r_zadan_z_zakresu_rozwijania_sportu_oso.html

————————————————————————————————————————————-

Księgowość w organizacji – warsztaty bezpłatne 11.12. 2012 w Poznaniu , zgłoszenia do 29.11.2012.

Czytaj więcej na : http://www.pisop.org.pl/realizowane-projekty-w-2012-r/akcelerator-ngo/666-ksiegowosc-w-organizacji-pozarzadowej

————————————————————————————————————————————

 

 

Warsztat pedagogiczny, 8 września 2012 roku, w godzinach 10:00 – 15:00,

Zabawy fundamentalne

Szkolenie przeznaczone dla rodziców, nauczycieli, studentów oraz osób które interesują się alternatywnymi metodami nauczania. Wprowadza w tematykę zabaw fundamentalnych, czyli programu stworzonego przez Colin Rose i Gordona Drydena, mającego na celu odpowiednią stymulację mózgu dziecka w wieku od 0 do 6 lat, czyli w okresie najbardziej dynamicznego rozwoju.

Warsztat odbędzie się w siedzibie Wolontariatu Wielkopolskiego na ul. Zagórze 7/9 w Poznaniu, koszt warsztatu wynosi 40 zł.

Zgłoszenia kierować na adres wolontariatwielkopolski@gmail.com podając w treści swoje imię, nazwisko, numer telefonu i temat warsztatu

Więcej wiadomości na: http://www.wolontariatwielkopolski.org/

——————————————————————————————————————

Warsztaty pt. “Opowiadanie świata”.

Warsztaty pt. “Opowiadanie świata”, odbędą się 24 września 2012 r. w godz. 9.00 – 17.00.

Warsztaty dotyczą tego,  jak wykorzystać tradycyjne opowieści z różnych stron świata w edukacji globalnej:

Więcej informacji na : http://cegpoznan.wordpress.com/2012/08/30/warsztaty-pt-opowiadanie-swiata/

———————————————————————————————————-

Free Creation

Warsztat arteterapeutyczny z wykorzystaniem sztuk wizualnych (malarstwo, rysunek, collage) i tekstów pochodzących z różnych kultur.

Miejsce – Centrum Jogi Marii Stróżyk, Poznań ul. Jarochowskiego 8.

Odpłatność- 30 zł.

Więcej wiadomości na: http://www.projektwielokulturowy.pl/

——————————————————————————————————–

Praktyczne wypełnianie druków finansowo-księgowych. – organizator

11 września (wtorek) w godzinach 16.oo-18.oo na ul. Staszica 10/1. Poznań

Na szkolenie należy wziąć własnego laptopa, ponieważ przewidujemy ćwiczenia praktyczne.

Więcej wiadomości na: http://www.wrk.org.pl/

———————————————————————————————————

Szkolenia: Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania

Zjazd I 24-26.09.2012, zjazd II 23-25.10.2012, zjazd III 12-14.11.2012 lub edycja II: zjazd I 26-28.09.2012, zjazd II 10-12.10.2012, zjazd III 7-9.11.2012
Miejsce szkolenia: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, Rokosowo 1, 63 – 805 Łęka Mała

Więcej na:http://rcie.poznan.pl/projekty/szkolenia-praca-z-dzieckiem-z-zaburzeniami-zachowania/

Limit miejsc na obie edycje został wypełniony. W tej chwili zapisy prowadzone są tylko na listę rezerwową.

————————————————————————————————————————–