Aktualności

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do Obornickiej Rady Seniorów

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do Obornickiej Rady Seniorów

5 listopada 2023 r. odbędą się wybory do Obornickiej Rady Seniorów na III kadencję 2023-2028.

Wybory są tajne, bezpośrednie, równe i większościowe.

W skład Obornickiej Rady Seniorów będzie wchodzić 21 radnych wybranych spośród zgłoszonych kandydatów.

Do Obornickiej Rady Seniorów mogą zostać wybrane osoby, które:

  • są przedstawicielami, o których mowa w art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Gminna Rada Seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku).
  • zamieszkują na terenie gminy Oborniki,
  • wyraziły zgodę na kandydowanie do Rady,
  • nie są radnymi Rady Miejskiej w Obornikach.

Czynne prawo wyborcze przysługuje osobom, które ukończyły 60. rok życia i zamieszkują na terenie gminy Oborniki.

Kandydatów do Obornickiej Rady Seniorów zgłaszają Burmistrzowi Obornik w terminie do 18 października br.:

  • grupy minimum 5 osób, które ukończyły 60. rok życia i zamieszkują na terenie gminy Oborniki
  • podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku, których statuty określają działalność na rzecz osób starszych (liczby kandydatów zgłoszonych przez poszczególne podmioty określone są w zarządzeniu nr 224/2023 Burmistrza Obornik z 5 października br.).

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszenia kandydata do Obornickiej Rady Seniorów. Do formularza zgłoszenia dołącza się oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Formularze zgłoszenia kandydatów można pobrać ze strony internetowej www.oborniki.pl oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach. Formularze dostępne są również w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Obornikach. Szczegółowe informacje – pod numerem tel. 61 65 59 111 lub 607 801 413.

                                                                     Burmistrz Obornik Tomasz Szrama

Zarządzenie Wybory Rada Seniorów

Formularz zgłoszenia_grupa 5 osób

Formularz zgłoszenia_podmiot