Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Oborniki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona www Gminy Oborniki.

Data publikacji strony internetowej: 2009-02-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-14.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • Materiały wideo opublikowane na stronie nie posiadają napisów, które przedstawiają ważne informacje dźwiękowe,
 • Na stronie internetowej nie została przewidziana alternatywa dla mediów zmiennych w czasie lub audiodeskrypcja dla materiałów wideo,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Treści spod kursora nie spełniają dwóchgłównych wymagań,
 • Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Nie zapewniono kolejności fokusu zgodnie przyjętą konwencją w kulturze,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwościzlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Brak mechanizmów sugerujących korektę znanego błędu wejściowego ,
 • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-20. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Filipiak, arkadiusz.filipiak@um.oborniki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48616559143. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Urzędu Miejskiego w Obornikach mieści się przy skrzyżowaniu ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego (wejście główne) i Kowanowskiej (wejście boczne oraz winda na skraju budynku).
 2. W pobliże budynku dojechać można autobusami komunikacji miejskiej –od strony północnej linie nr 21, 22, 31, przystanek na ul. Stanisława Staszica (na wysokości ul. Majora Mikołaja Dobrzyckiego) –vis-a vis budynku Urzędu; od strony południowej linie nr 21, 22, 32, 34, przystanek na ul. Młyńskiej (300 m do budynku Urzędu –dojście wzdłuż ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego). Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na: stronie oborniki.pl –komunikacja miejska.W budynku brak obszarów kontroli.
 3. Winda umożliwia dotarcie na wszystkie piętra budynku. Winda ma przyciski oznaczone alfabetem Braille’a. Korytarze pozwalają na poruszanie się na wózkach. Dostęp do Straży Miejskiej (suterena) od strony
  wewnętrznego parkingu dla pracowników (przejście obok szlabanu). Na każdym piętrze budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Wzdłuż obu przyległych ulic znajdują się miejsca parkingowe, w tym wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Przeszkód nie ma.
 6. Pracownik Urzędu (pokój 108) zapewnia usługi przewodnika języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.