Aktualności

Aktywna integracja – sięgnij po środki z funduszy europejskich

Aktywna integracja – sięgnij po środki z funduszy europejskich

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu „Aktywna integracja”.

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • organizacje pozarządowe,
  • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Projekt, obejmuje działania polegające na:

Aktywizacji społeczno-zawodowej i integracji osób, rodzin i społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym m.in. osób z niepełnosprawnościami, obywateli państw trzecich oraz społeczności marginalizowanych w szczególności społeczności romskiej), ich otoczenia oraz osób biernych zawodowo poprzez:

  • Wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, mieszkaniowej, rekreacyjno-kulturalnej oraz działania o charakterze środowiskowym,
  • oprawę dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej  poprzez tworzenie nowych miejsc reintegracji (w istniejących podmiotach reintegracyjnych takich jak: warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, środowiskowe domy samopomocy) oraz obejmowanie osób już wspieranych w podmiotach reintegracyjnych nowymi usługami.

Szczegóły: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/610-aktywna-integracja/

KARTA NABORU 6.10 (17)