Centrum Usług Wspólnych

Pracownicy

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Telefon

Krzysztof Hetmański

dyrektor

pok. 31A

(61)65 60 176

Aleksandra Kulupa

zastępca dyrektora

pok. 32C

61 65 59 154

Aldona Szymankiewicz

księgowość

pok. 31 A

(61)65 60 182

Mirosława Wyrwał-Filipiak

kadry

pok. 32 C

(61)65 59 154

Iwona Krysztofiak

kadry

pok. 31

(61)65 60 180

Justyna Filipiak

kadry

pok. 31

(61)65 60 180

Teresa Bagińska

księgowość

pok. 33

(61)65 60 182

Katarzyna Skórzewska

księgowość

pok. 33

(61)65 60 182

Alicja Dopierała

księgowość

pok. 33

(61)6560182

Joanna Rychlewska

kadry

pok. 32c

61 65 59 154

Marta Jasińska – Cysek

główna księgowa

pok. 31a

(61)65 60 182

Małgorzata Frąszczak – Maćkowiak

księgowość

budynek

ul Piłsudskiego 28

607 516 637

Joanna Gałat

księgowość

budynek

ul Piłsudskiego 28

607 516 637

Halina Jany

kadry

budynek

ul Piłsudskiego 28

607 516 637

Justyna Kordylasińska

ksiegowość

budynek

ul Piłsudskiego 28

607 516 637

Katarzyna Adamska

 

pok. 31

(61)65 60 180

Edyta Borowiak

 

pok. 35

(61)65 60 177

Monika Rojna

 

pok. 35

(61)65 60 177

 

 

Przedmiotem podstawowej działalności Centrum Usług Wspólnych jest:

1. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej placówek,

2. tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych i efektywnego gospodarowania środkami finansowymi i składnikami majątkowymi placówek i dokonywania kontroli w tym zakresie,

3. prowadzenie obsługi administracyjnej w zakresie kadr i spraw socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi placówek, w tym obsługa funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną, dla aktualnie zatrudnionych i byłych nauczycieli placówek oraz funduszu przeznaczonego na dokształcanie,

4. realizacja zadań własnych niezbędnych dla funkcjonowania Centrum tj. prowadzenie spraw organizacyjnych, kadrowych, administracyjnych oraz rachunkowości Centrum,

5. współdziałanie z innymi instytucjami gminnymi w zakresie spraw oświatowych,

6. realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych,

7. prowadzenie rejestru szkół i placówek niepublicznych,

8. prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy dyrektorów placówek oświatowych,

9. realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

10. koordynacja działań z zakresu oświaty na terenie gminy,

11. współdziałanie z wizytatorami Kuratorium Oświaty oraz doradcami metodycznymi w sprawie nadzoru nad pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli,

12. koordynacja i nadzór nad działalnością finansowo-administracyjną placówek oświatowych,

13. realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom,

14. gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie danych w ramach Systemu Informacji Oświatowej,

15. prowadzenie zadań związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

16. współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji projektów edukacyjnych,

17. współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami oraz związkami zawodowymi działającymi w placówkach oświatowych,

18. współpraca z pozagminnymi organami oświatowymi.