Wydział Planowania Przestrzennego

Pracownicy

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu wew.

Lidia Kizior-Pietrzak

Kierownik

225

61 65 59 136

Tomasz Misterski

Urbanistyka

225

61 65 59 139

Mateusz Karkowski

Urbanistyka

225

61 65 59 139

Małgorzata Bykowska 

Urbanistyka 

225

61 65 59 139

 

Do zadań wydziału należy:

     Do zadań komórki należy:

 • prowadzenie spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy:
 1. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z właściwymi przepisami,
 2. prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
 3. wstrzymywanie użytkowania terenu oraz przywracanie poprzedniego sposobu zagospodarowania,
 4. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
 5. opracowywanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
 • przygotowywanie wszelkich dokumentów niezbędnych do opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • nadzorowanie sporządzania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • opiniowanie i uzgadnianie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ze wskazanymi organami administracji państwowej oraz innymi instytucjami,
 • udostępnianie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści,
 1. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 • przygotowywanie wszelkich dokumentów niezbędnych do opracowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
 • nadzorowanie sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opiniowanie i uzgadnianie projektów planów miejscowych ze wskazanymi organami administracji państwowej oraz innymi instytucjami,
 • udostępnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści,
 1. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań,
 2. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań,
 3. dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planów miejscowych i oceny aktualności planów;
 • realizacja roszczeń w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie spraw związanych z programem/planem rewitalizacji gminy;
 • prowadzenie rejestru wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 • prowadzenie spraw związanych z gminną ewidencją zabytków;
 • współpraca przy opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, w tym współdziałanie w zakresie kształtowania powiązań gminy z jej otoczeniem oraz uwzględniania w wojewódzkich dokumentach planistycznych przedsięwzięć o znaczeniu metropolitalnym;
 • współpraca z koordynatorem Zespołu Planu gospodarki niskoemisyjnej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w ramach zadań merytorycznych komórki.