Wydział Planowania Przestrzennego

Pracownicy

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu wew.

Lidia Kizior-Pietrzak

Kierownik

225

61 65 59 136

Tomasz Misterski

Urbanistyka

225

61 65 59 139

Mateusz Karkowski

Urbanistyka

225

61 65 59 139

 

Do zadań wydziału należy:

  

 • prowadzenie spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy:
 1. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z właściwymi przepisami,
 2. prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
 3. wstrzymywanie użytkowania terenu oraz przywracanie poprzedniego sposobu zagospodarowania,
 4. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
 5. opracowywanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
 • przygotowywanie wszelkich dokumentów niezbędnych do opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • nadzorowanie sporządzania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • opiniowanie i uzgadnianie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ze wskazanymi organami administracji państwowej oraz innymi instytucjami,
 • udostępnianie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści,
 1. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 • przygotowywanie wszelkich dokumentów niezbędnych do opracowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
 • nadzorowanie sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opiniowanie i uzgadnianie projektów planów miejscowych ze wskazanymi organami administracji państwowej oraz innymi instytucjami,
 • udostępnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści,
 1. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań,
 2. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań,
 3. dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planów miejscowych i oceny aktualności planów;
 • realizacja roszczeń w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie spraw związanych z programem/planem rewitalizacji gminy;
 • prowadzenie rejestru wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 • prowadzenie spraw związanych z gminną ewidencją zabytków;
 • współpraca przy opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, w tym współdziałanie w zakresie kształtowania powiązań gminy z jej otoczeniem oraz uwzględniania w wojewódzkich dokumentach planistycznych przedsięwzięć o znaczeniu metropolitalnym;
 • współpraca z koordynatorem Zespołu ds. Planu gospodarki niskoemisyjnej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w ramach zadań merytorycznych komórki.