Wydział Spraw Obywatelskich

Pracownicy

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu 

Krzysztof Tomaszewski

Kierownik

204

61 65 59 145

Anita Hildebrandt

Zastępca kierownika USC

203

61 65 59 105

Jerzy Gorgol

Sprawy wojskowe

202

61 65 59 153

Sabina Szymańska

Ewidencja ludności

207

61 65 59 142

Dawid Bruch

Ewidencja ludności

207

61 65 59 141

Kinga Grabianowska

Dowody osobiste 208 61 65 59 140

Katarzyna Burchardt

Sprawy OSP 203 61 65 59 105

 

Do zadań wydziału należy:

 

 • w zakresie ewidencji ludności:
 1. prowadzenie ewidencji ludności,
 2. prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców,
 3. prowadzenie postępowań w sprawach wymeldowania i zameldowania z Urzędu,
 4. przekazywanie oświatowym jednostkom organizacyjnym Gminy informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym,
 5. poświadczanie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 6. udzielanie uprawnionym podmiotom informacji adresowych o mieszkańcach gminy;
 • w zakresie dowodów osobistych:
 1. a) wydawanie dowodów osobistych,
 2. b) prowadzenie rejestru utraconych dowodów osobistych,
 3. c) prowadzenie archiwum kopert dowodowych,
 4. d) wydawanie zaświadczeń z dokumentacji wydanych dowodów osobistych,
 5. e) wydawanie decyzji w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego;
 • w zakresie spraw wojskowych, obronnych i zarządzania kryzysowego:
 1. rejestracja osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 2. przygotowanie i udział w kwalifikacji wojskowej,
 3. wydawanie decyzji o wypłacaniu rekompensat żołnierzom rezerwy,
 4. wydawanie decyzji w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych w czasie pokoju lub mobilizacji,
 5. szkolenia obronne,
 6. stały dyżur Burmistrza,
 7. przygotowanie i kierowanie akcją kurierską dla gminy Oborniki,
 8. nakładanie na obywateli obowiązków w zakresie przygotowań do samoobrony,
 9. kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,
 10. planowanie zadań obronnych określonych w kartach realizacji zadań operacyjnych,
 11. planowanie i organizowanie szkoleń w zakresie problematyki obrony cywilnej, prowadzenie treningów i ćwiczeń,
 12. w zakresie ochrony przed powodzią:
 • nakładanie obowiązków na mieszkańców i jednostki zagrożone powodzią,
 • zarządzanie ewakuacji ludności z terenów zagrożonych,
 1. koordynowanie prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 2. kierowanie Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Oborniki;
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją zgromadzeń publicznych;
 • wydawanie decyzji na organizowanie imprez masowych;
 • zatwierdzanie regulaminów strzelnic;
 • przechowywanie pieczęci urzędowych;
 • w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
  1. zapewnienie sprawności sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych w Urzędzie,
  2. właściwe oznakowanie miejsc, w których znajduje się sprzęt, dróg ewakuacyjnych oraz rozmieszczenie tablic informacyjnych,
  3. zaopatrzenie kadry kierowniczej w instrukcje postępowania na wypadek pożaru;

 

 • w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:
 1. a) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów,
 2. b) sporządzanie aktów stanu cywilnego,
 3. c) aktualizacja oraz wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
 4. d) wydawanie decyzji dotyczących zdarzeń stanu cywilnego,
 5. e) prowadzenie, przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 6. f) wydawanie decyzji w sprawach dotyczących zmian imion i nazwisk,
 7. g) wydawanie postanowień w sprawach uznawania wyroków sądów zagranicznych,
 8. h) prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,
 9. i) realizacja obowiązków Gminy w zakresie postępowania z testamentami alograficznymi wskazanymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności polegających na prawidłowym przechowywaniu i zabezpieczeniu takich dokumentów w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub zaginięcie oraz bieżącej weryfikacji obowiązku przekazania takich dokumentów do uprawnionych organów z uwagi na śmierć testatora.