Wydział Organizacyjno – Administracyjny

Pracownicy

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu 

Iwona Chmielarczyk

Kierownik

109

61 65 59 109

Ewa Ciesielska

Sekretariat

 

61 65 59 103

Małgorzata Morańska

Kadry

108

61 65 59 114

Barbara Talarek

Nabory , upoważnienia

108

61 65 59 114

Monika Sus

Obornicka Karta Seniora, Przewodnik języka migowego

108

 

Marzena Knopczyńska

Organizacja urzędu, budżet wydziału

107

61 65 59 115

Marta Molińska

Zarządzenia, wnioski, skargi, kara ograniczenia wolnosci

107

61 65 59 115

Natalia Jankowska

Kontrola zarządcza, sołtysi, szkolenia 107 61 65 59 115
Błażej Matczuk

Pożytek publiczny i wolontariat

PA 61 65 59 125

Stanisław Buczkowski

Informatyzacja 32a 61 65 59 143

Wiesława Staniecka

Kasa zapomogowo-pożyczkowa  215  61 65 60 171

Martyna Kęsy 

Szkolenia, Sołtysi, Kontrola Zarządcza  107 61 65 59 115

Magdalena Helbik

Karty Dużej Rodziny, Akcyza PA 61 65 59 125

 

Do zadań wydziału należy:

 • przedkładanie Burmistrzowi projektów indywidualnych zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych i ich aktualizacja;
 • przedstawianie propozycji podziału zadań na komórki i stanowiska pracy;
 • opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników;
 • nadzór nad opracowywaniem przez kierowników zakresów czynności pracowników oraz koordynacja pracy między komórkami;
 • w zakresie spraw organizacyjnych:
 1. opracowywanie projektów aktów prawnych określających organizację Urzędu,
 2. inicjowanie działań usprawniających pracę Urzędu,
 3. obsługa administracyjna narad Burmistrza z kierownikami komórek i jednostek organizacyjnych,
 4. koordynacja prac związanych z realizacją aktów prawnych Rady i Burmistrza,
 5. prowadzenie rejestrów:
 • zarządzeń Burmistrza,
 • zarządzeń Kierownika Urzędu,
 • pełnomocnictw i upoważnień sądowych,
 • upoważnień osób (podmiotów) do działania w imieniu Burmistrza jako organu gminy,
 • skarg i wniosków,
 • petycji,
 • opinii prawnych,
 • instytucji kultury,
 • jednostek organizacyjnych gminy,
 • jednostek pomocniczych,
 • zawartych umów, zleceń i porozumień,
 • oświadczeń majątkowych burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza,
 • poleceń wyjazdu służbowego,
 • zamówień na przydział samochodu służbowego,
 • pieczęci urzędowych,
 • wydań stałych kluczy,
 • pobrań i zdań kluczy do pomieszczeń biurowych Urzędu;
 1. przygotowywanie informacji z wykonania zarządzeń Burmistrza i Kierownika Urzędu,
 2. koordynowanie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji składanych do Burmistrza Obornik,
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z członkostwem Gminy w związkach i stowarzyszeniach,
 4. obsługa zgromadzeń wspólników spółek z udziałem mienia komunalnego, w tym przygotowywanie – w porozumieniu z Wydziałem Finansowym – uchwał zgromadzeń wspólników;
 5. prowadzenie spraw dotyczących prenumeraty dzienników, czasopism, wydawnictw i publikacji;
 6. prowadzenie ewidencji zasobu bibliotecznego Urzędu;
 • w zakresie spraw kadrowych:
 1. prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników,
 2. prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą pracowników samorządowych,
 3. prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu, w tym ewidencji i elektronicznej ewidencji czasu pracy,
 4. prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy kierowników jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem jednostek oświatowych,
 5. prowadzenie dokumentacji pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i staży,
 6. prowadzenie spraw związanych z pracami zleconymi,
 7. prowadzenie dokumentacji związanej z praktykami studenckimi i uczniowskimi,
 8. powiadamianie Administratora Bezpieczeństwa Informacji o zakresie zadań realizowanych przez nowo zatrudnionego pracownika;
 9. obsługa administracyjna szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
 10. koordynowanie spraw związanych z okresową oceną kwalifikacyjną pracowników,
 11. prowadzenie działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
 12. kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych;
 • w zakresie informatyki:
 1. koordynowanie działań w zakresie teleinformatyki w Urzędzie,
 2. instalowanie, konfigurowanie i administrowanie systemami informatycznymi,
 3. obsługa baz danych,
 4. obsługa zabezpieczeń systemów operacyjnych i baz danych,
 5. archiwizacja zasobów informatyki,
 6. tworzenie i zarządzanie kopiami bezpieczeństwa,
 7. zapewnienie poprawności i ciągłości działania oprogramowania i sprzętu informatycznego,
 8. opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących awarii systemu informatycznego,
 9. optymalizacja pracy sieci informatycznej,
 10. obsługa, konserwacja, bieżące utrzymanie i naprawy sprzętu informatycznego oraz instalacja infrastruktury teleinformatycznej,
 11. projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań systemowych w infrastrukturze teleinformatycznej,
 12. zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania używanego w Urzędzie,
 13. zgłaszanie potrzeb w zakresie uzupełnienia, wymiany, instalacji i konfiguracji elementów sieci komputerowej Urzędu,
 14. prowadzenie ewidencji zasobów informatyki i prawidłowe zabezpieczenie powierzonego majątku,
 15. prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji wymaganej przepisami prawa,
 16. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie dostawy i odbioru usług,
 17. przyjmowanie zgłoszeń użytkowników, bezpośrednia pomoc na stanowiskach pracy oraz współpraca z pracownikami,
 18. szkolenie użytkowników systemów w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na stanowisku, w tym obsługi sprzętu komputerowego, programów i łączy telekomunikacyjnych;
 • w zakresie dostępu do informacji publicznej:
 1. administracja i zarządzanie oraz merytoryczna obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,
 2. zapewnianie obywatelom dostępu do informacji publicznej w trybie ponownego wykorzystania.
 • w zakresie kontroli zewnętrznych:
 1. a) prowadzenie zeszytu kontroli (sekretariat),
 2. b) prowadzenie dokumentacji poszczególnych kontroli,
 3. c) obsługa organizacyjna;
 • w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych Urzędu:
 1. utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
 2. zaopatrywanie Urzędu w sprzęt i wyposażenie, w tym w materiały biurowe i kancelaryjne oraz druki ścisłego zarachowania,
 3. bieżące naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu biurowego oraz remonty pomieszczeń Urzędu,
 4. nadawanie numerów inwentarzowych środkom rzeczowym,
 5. prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją budynku Urzędu,
 6. analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
 7. gospodarowanie odpadami wytworzonymi przez Urząd;
 • bieżące utrzymanie obiektów przeznaczonych na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej (Oborniki, Objezierze i Popówko) oraz nieruchomości przy ul. Łopatyńskiego 1;
 • przygotowywanie informacji o zakresie korzystania ze środowiska w odniesieniu do budynków administrowanych przez Urząd;
 • w zakresie sekretariatu:
 1. a) prowadzenie terminarzy spotkań Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
 2. b) obsługa sekretariatu,
 3. sporządzanie projektów pism dla burmistrza i zastępcy burmistrza;
 • w zakresie kancelarii:
 1. zatwierdzanie pism w elektronicznym obiegu dokumentów w imieniu radcy prawnego, burmistrza i zastępcy burmistrza,
 2. rejestracja zwrotnych potwierdzeń odbioru pisma w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 • w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
 1. prowadzenie kontroli warunków pracy,
 2. organizowanie szkoleń w zakresie bhp dla pracowników, stażystów, praktykantów, zleceniobiorców oraz osób odbywających karę ograniczenia wolności,
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami w pracy oraz w drodze do i z pracy;
 • organizacja spraw związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi, samorządowymi, do Parlamentu Europejskiego, do izb rolniczych oraz z referendami, powszechnym spisem ludności i powszechnym spisem rolnym;
 • koordynowanie spraw związanych z organizacją, funkcjonowaniem i współpracą z jednostkami pomocniczymi Gminy, w tym wybory sołtysów i rad sołeckich, wybory Zarządu Sołtysów Gminy Oborniki, administracyjna obsługa narad z sołtysami;
 • przyjmowanie repatriantów;
 • koordynowanie akcji z zakresu profilaktyki zdrowotnej;
 • organizowanie działań dotyczących profilaktyki uzależnień;
 • organizacja wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej orzekanych przez sądy powszechne;
 • współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • przyjmowanie zeznań świadków w sprawach emerytalno-rentowych i odszkodowań;
 • przygotowywanie i aktualizacja umów najmu miejsc parkingowych na wewnętrznym parkingu Urzędu;
 • rozliczanie kosztów najmu świetlic wiejskich;
 • rozpatrywanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny uprawnionemu członkowi rodziny wielodzietnej;
 • rozpatrywanie wniosków o wydanie Obornickiej Karty Seniora;
 • udzielanie seniorom zamieszkałym na terenie Gminy pomocy w rozwiązywaniu drobnych problemów prawnych;
 • prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Urzędu.