Wydział Organizacyjno – Administracyjny

Pracownicy

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu 

Iwona Chmielarczyk

Kierownik

109

61 65 59 109

Ewa Ciesielska

Sekretariat

 

61 65 59 103

Barbara Talarek

Informacja publiczna, upoważnienia, szkolenia

107

61 65 59 115

Anna Popielas-Żybura 

Zarządzenia, kadry,

108

61 65 59 114

Martyna Gradzik

Organizacja urzędu, budżet wydziału

108 61 65 59 114

Natalia Hildebrandt

Profilaktyka zdrowotna, kontrola zarządcza, sołtysi
107 61 65 59 115
Anna Polehojko RODO, szkolenia 108 61 65 59 114

Stanisław Buczkowski

Informatyzacja 32a 61 65 59 143

Wiesława Staniecka

Kasa zapomogowo-pożyczkowa  215  61 65 60 171

 

 

Do zadań wydziału należy:

 • przedkładanie Burmistrzowi projektów indywidualnych zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych i ich aktualizacja;
 • przedstawianie propozycji podziału zadań na komórki organizacyjne i stanowiska pracy;
 • nadzór nad opracowywaniem projektów upoważnień i pełnomocnictw dla osób (podmiotów) do działania w imieniu Burmistrza;
 • nadzór nad opracowywaniem przez kierowników zakresów czynności pracowników oraz koordynacja pracy między komórkami;
 • w zakresie spraw organizacyjnych:
 1. opracowywanie projektów aktów prawnych określających organizację Urzędu,
 2. inicjowanie działań usprawniających pracę Urzędu,
 3. obsługa administracyjna narad Burmistrza z kierownikami komórek i jednostek organizacyjnych,
 4. koordynacja prac związanych z realizacją aktów prawnych Rady i Burmistrza,
 5. prowadzenie rejestrów:
  • zarządzeń Burmistrza,
  • zarządzeń Kierownika Urzędu,
  • pełnomocnictw i upoważnień osób (podmiotów) do działania w imieniu Burmistrza,
  • skarg i wniosków,
  • petycji,
  • opinii prawnych,
  • instytucji kultury,
  • jednostek organizacyjnych gminy,
  • jednostek pomocniczych,
  • oświadczeń majątkowych burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza,
  • legitymacji służbowych pracowników Urzędu,
  • poleceń wyjazdu służbowego (sekretariat),
  • pieczęci urzędowych,
  • wydań stałych kluczy,
  • zamówień na przydział samochodu służbowego (sekretariat),
  • prowadzenie rejestru potwierdzeń zawarcia umowy pisemnej, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (sekretariat);
 1. przygotowywanie informacji z wykonania zarządzeń Burmistrza i Kierownika Urzędu,
 2. koordynowanie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji składanych do Burmistrza Obornik,
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z członkostwem Gminy w związkach i stowarzyszeniach,
 4. obsługa zgromadzeń wspólników spółek z udziałem mienia komunalnego, w tym przygotowywanie – w porozumieniu z Wydziałem Finansowym – uchwał zgromadzeń wspólników,
 5. prowadzenie spraw dotyczących prenumeraty dzienników, czasopism, wydawnictw i publikacji,
 6. prowadzenie ewidencji zasobu bibliotecznego Urzędu;
 • w zakresie spraw kadrowych:
 1. prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników,
 2. prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą pracowników samorządowych,
 3. prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu, w tym ewidencji i elektronicznej ewidencji czasu pracy,
 4. prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy kierowników jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem jednostek oświatowych,
 5. prowadzenie dokumentacji pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i staży,
 6. prowadzenie spraw związanych z pracami zleconymi,
 7. prowadzenie dokumentacji związanej z praktykami studenckimi i uczniowskimi,
 8. obsługa administracyjna szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
 9. koordynowanie spraw związanych z okresową oceną kwalifikacyjną pracowników,
 10. prowadzenie działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
 11. prowadzenie dokumentacji dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • w zakresie informatyzacji:
 1. koordynowanie działań w zakresie teleinformatyki w Urzędzie,
 2. instalowanie, konfigurowanie i administrowanie systemami informatycznymi,
 3. obsługa baz danych,
 4. obsługa zabezpieczeń systemów operacyjnych i baz danych,
 5. archiwizacja zasobów informatyki,
 6. tworzenie i zarządzanie kopiami bezpieczeństwa,
 7. zapewnienie poprawności i ciągłości działania oprogramowania i sprzętu informatycznego,
 8. opracowywanie i wdrażanie procedur dotyczących awarii systemu informatycznego,
 9. optymalizacja pracy sieci informatycznej,
 10. obsługa, konserwacja, bieżące utrzymanie i naprawy sprzętu informatycznego oraz instalacja infrastruktury teleinformatycznej,
 11. projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań systemowych w infrastrukturze teleinformatycznej,
 12. zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania używanego w Urzędzie,
 13. zgłaszanie potrzeb w zakresie uzupełnienia, wymiany, instalacji i konfiguracji elementów sieci komputerowej Urzędu,
 14. prowadzenie ewidencji zasobów informatyki i prawidłowe zabezpieczenie powierzonego majątku,
 15. prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji wymaganej przepisami prawa,
 16. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie dostawy i odbioru usług,
 17. przyjmowanie zgłoszeń użytkowników, bezpośrednia pomoc na stanowiskach pracy oraz współpraca z pracownikami,
 18. szkolenie użytkowników systemów w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na stanowisku, w tym obsługi sprzętu komputerowego, programów i łączy telekomunikacyjnych;
 • w zakresie dostępu do informacji publicznej:
 1. administracja i zarządzanie oraz merytoryczna obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,
 2. zapewnianie obywatelom dostępu do informacji publicznej;
 • w zakresie kontroli zewnętrznych:
 1. a) prowadzenie Rejestru kontroli zewnętrznych Urzędu w postaci tzw. Zeszytu kontroli (sekretariat),
 2. b) prowadzenie dokumentacji poszczególnych kontroli,
 3. c) obsługa organizacyjna;
 • w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych Urzędu:
 1. utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
 2. zaopatrywanie Urzędu w sprzęt i wyposażenie, w tym w materiały biurowe i kancelaryjne oraz druki ścisłego zarachowania,
 3. bieżące naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu biurowego oraz remonty pomieszczeń Urzędu,
 4. nadawanie numerów inwentarzowych środkom rzeczowym,
 5. likwidacja wyposażenia zużytego lub nienadającego się do dalszego użytkowania,
 6. prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją budynku Urzędu,
 7. analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
 8. gospodarowanie odpadami wytworzonymi przez Urząd;
 • bieżące utrzymanie obiektów przeznaczonych na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej (Oborniki i Objezierze) oraz nieruchomości przy ul. Łopatyńskiego 1;
 • przygotowywanie informacji o zakresie korzystania ze środowiska w odniesieniu do budynków administrowanych przez Urząd;
 • w zakresie sekretariatu:
 1. prowadzenie terminarzy spotkań Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza,
 2. obsługa sekretariatu,
 3. sporządzanie projektów pism dla burmistrza i zastępcy burmistrza;
 • w zakresie kancelarii:
 1. zatwierdzanie pism w elektronicznym obiegu dokumentów w imieniu radcy prawnego, burmistrza i zastępcy burmistrza,
 2. rejestracja zwrotnych potwierdzeń odbioru pisma w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 • w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
 1. prowadzenie kontroli warunków pracy,
 2. organizowanie szkoleń w zakresie bhp dla pracowników, stażystów, praktykantów, zleceniobiorców oraz osób odbywających karę ograniczenia wolności,
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami w pracy oraz w drodze do i z pracy;
 • w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu:
 1. realizacja Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 2. koordynacja spraw związanych z udzielaniem dotacji ww. jednostkom,
 3. przeprowadzanie procedur konkursowych na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
 4. analiza i ocena rozliczeń oraz sprawozdań przedkładanych Burmistrzowi przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
 5. egzekwowanie od ww. organizacji i podmiotów zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową,
 • realizowanie działań prosenioralnych inicjowanych przez Obornicką Radę Seniorów oraz koordynowanie zewnętrznych programów dotyczących seniorów,
 • prowadzenie spraw związanych z mniejszościami narodowymi;
 • organizacja spraw związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi, samorządowymi, do Parlamentu Europejskiego, do izb rolniczych oraz z referendami, powszechnym spisem ludności i powszechnym spisem rolnym;
 • koordynowanie spraw związanych z organizacją, funkcjonowaniem i współpracą z jednostkami pomocniczymi Gminy, w tym wybory sołtysów i rad sołeckich, administracyjna obsługa narad z sołtysami;
 • przyjmowanie repatriantów;
 • zapewnienie realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia oraz ustawy o zdrowiu publicznym;
 • udzielanie dotacji celowych z budżetu Gminy na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz kontrola ich rozliczania i wykonywania zleconego zadania;
 • współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • (skreślony);
 • rozpatrywanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny uprawnionemu członkowi rodziny wielodzietnej;
 • rozpatrywanie wniosków o wydanie Obornickiej Karty Seniora;
 • udzielanie seniorom zamieszkałym na terenie Gminy pomocy w rozwiązywaniu drobnych problemów urzędowych;
 • realizacja zadań w zakresie zapewnienia usługi przewodnika języka migowego.