Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Pracownicy

 

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu 

Anna Łukaszewicz

Kierownik

238

61 65 59 129

Halina Myrda

Zieleń,  gospodarka odpadami

237

61 65 59 130

Magdalena Wójcik

Decyzje środowiskowe

237

61 65 59 130

Anna Eichler

Projektowanie zieleni, sprawy schroniska

237

61 65 59 130

 

Do zadań wydziału należy:

 • w zakresie ochrony środowiska:
 1. realizacja programów dotyczących ochrony środowiska,
 2. opracowywanie Regulaminu Zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki;
 3. sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska wynikająca z przepisów prawa,
 4. sprawozdawczość z gospodarowania środkami budżetowymi, w tym środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych w ramach wydziału,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, w tym w szczególności:
 1. wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
 2. likwidacja dzikich składowisk odpadów,
 3. opiniowanie wniosków dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 4. inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
 5. opiniowanie wniosków dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
 6. współpraca ze Związkiem Międzygminnym Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową:
 1. wydawanie decyzji stwierdzających obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
 2. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
 3. udzielanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
 4. wydawanie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwykłym korzystaniem ze środowiska przez osoby fizyczne, w tym naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;
 • realizacja zadań z zakresu oceny oddziaływania na środowisko, w tym m. in.:
 1. prowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 2. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 3. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie,
 4. określanie obszarów chronionych akustycznie;
 • realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody w Gminie, w tym w szczególności:
 1. prowadzenie sprawy dotyczących usuwania drzew i krzewów,
 2. wycinka drzew w pasach drogowych oraz na terenach zieleni publicznej,
 3. ustanawianie nowych form ochrony przyrody,
 4. gospodarka leśna (trzebież, zabiegi pielęgnacyjne i sprzedaż drewna);
 • utrzymanie terenów zieleni publicznej (bieżące utrzymanie, przebudowa oraz planowanie nowych);
 • w zakresie ochrony zwierząt:
  1. opracowywanie i realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności,
  2. wydawanie decyzji w sprawie odbioru zwierząt właścicielowi w związku z niehumanitarnym traktowaniem,
  3. współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek”,
  4. współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
 • w zakresie rolnictwa:
 1. prowadzenie spraw związanych z likwidacją klęsk żywiołowych w rolnictwie ,
 2. przyjmowanie zawiadomień o pojawianiu się organizmów szkodliwych i współdziałanie z organami Państwowej Inspekcji Roślin w tym zakresie,
 3. współdziałanie z organami Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych oraz deratyzacją,
 4. wydawanie decyzji i rejestracja zezwoleń na prowadzenie upraw maku i konopi;
 • w zakresie łowiectwa:
 1. a) uczestnictwo w mediacji w sporach o wysokość powstałych szkód w uprawach polowych,
 2. b) opiniowanie rocznych planów łowieckich,
 3. c) opiniowanie wniosków o wydzierżawienie obwodu łowieckiego;
 • sprawy z zakresu gospodarki wodnej i melioracyjnej, w tym:
 1. wydawanie decyzji w przedmiocie zmiany stosunków wodnych na gruntach,
 2. wykonywanie zadań w zakresie zwykłego korzystania z wody,
 3. konserwacja rowów melioracyjnych będących własnością Gminy bądź użytkowanych przez Gminę,
 4. współpraca ze Związkiem Spółek Wodnych w Obornikach;
 • w zakresie spraw związanych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii:
  1. udzielanie dotacji na budowę instalacji wykorzystującej energię odnawialną,
  2. współpraca z koordynatorem Zespołu ds. Planu gospodarki niskoemisyjnej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w ramach zadań merytorycznych komórki.
 • prowadzenie spraw związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem i wydobywaniem złóż kopalin oraz pracami geologicznymi;
 • opiniowanie wniosków w sprawie wydawania pozwoleń wodno-prawnych;
 • prowadzenie ewidencji kąpielisk;
 • edukacja ekologiczna.