Wydział Inwestycji i Rozwoju

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu

Przemysław Mączyński

Kierownik

214

61 65 59 135

Olena Talar

Drogownictwo – decyzje

205

61 65 59 155

Halina Wendland

Drogownictwo

205

61 65 59 148

Andrzej Proniewicz

Komunikacja miejska

213

61 65 59 134

Malwina Adaszewska

Oświetlenie drogowe

213

61 65 59 134

Monika Ruks-Dombrowicz 

Budżet wydziału, sprawy sołeckie

201

61 65 59 124

Marta Skrzypek

Budżety sołectw 201 61 65 59 124

 

Do zadań komórki należy:

 •  
 • w zakresie zarządzania drogami i komunikacji:
 1. utrzymanie, ochrona i oświetlenie dróg,
 2. utrzymanie gminnych dróg i chodników, w tym opracowywanie planów ich remontów,
 3. utrzymanie w należytym stanie technicznym kanalizacji deszczowej na terenie Gminy,
 4. nadzorowanie oznakowania dróg i ulic oraz umieszczania i utrzymywania tabliczek z nazwami ulic,
 5. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 6. zaliczanie dróg do dróg publicznych gminnych,
 7. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg, przejazdy pojazdów wielkogabarytowych,
 8. wydawanie decyzji komunikacyjnych,
 9. współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
 10. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 11. nadzorowanie i prowadzenie spraw dotyczących komunikacji miejskiej,
 12. wydawanie zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym;
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych stanowiących mienie gminne;
 • przygotowanie procedur związanych z zarządzaniem i optymalizacją kosztów zużycia energii;
 • nadzór nad realizacją umów z przedsiębiorstwami energetycznymi;
 • prowadzenie spraw związanych z aktualizacją i uzyskiwaniem wymaganych opracowań, raportów i opinii dotyczących warunków energetycznych dla przedsięwzięć zarówno przewidywanych do wykonania, jak i już zrealizowanych;
 • koordynacja i współdziałanie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz z jednostkami zewnętrznymi w zakresie gospodarki niskoemisyjnej;
 • prowadzenie spraw związanych z:
 1. utrzymaniem parków w zakresie małej architektury i placów zabaw,
 2. naliczaniem opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z budową infrastruktury technicznej,
 3. płatną strefą parkowania – współpraca z zarządzającym strefą, przyjmowanie i kontrolowanie prawidłowości przedkładanych rozliczeń, sprawozdań itp.,
 • planowanie i realizacja budżetów sołectw;
 • rozliczanie kosztów najmu świetlic wiejskich;
 • nadzór nad organizacją i realizacją zadań pozainwestycyjnych finansowanych w ramach powiązania funduszu sołeckiego z wydatkowaniem środków własnych gminy oraz współpraca w realizacji innych zadań objętych współfinansowaniem z funduszu sołeckiego;
 • realizacja przedsięwzięć wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.