Wydział Inwestycji i Rozwoju

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu

Przemysław Mączyński

Kierownik

214

61 65 59 135

Michał Klupczyński

Drogownictwo – decyzje

205

61 65 59 155

Halina Wendland

Drogownictwo

205

61 65 59 148

Andrzej Proniewicz

Komunikacja miejska

213

61 65 59 134

Malwina Adaszewska

Oświetlenie drogowe

213

61 65 59 134

Zdzisław Solis

Odbiory robót drogowych

213

61 65 59 134

Monika Ruks-Dombrowicz 

Budżet wydziału, sprawy sołeckie

235

61 65 59 124

Marta Skrzypek

Budżety sołectw 235 61 65 59 124

 

Do zadań komórki należy:

  • koordynacja polityki mieszkaniowej gminy i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców:
  1. współpraca z zarządzającym gminnym zasobem lokalowym oraz targowiskiem miejskim, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zarządu, kontrola prawidłowości przedkładanych sprawozdań, rozliczeń,
  2. zarządzanie nieruchomościami wspólnymi (wspólnoty mieszkaniowe),
  3. prowadzenie adaptacji, remontów i napraw w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Oborniki;
  • w zakresie zarządzania drogami i komunikacji:
  1. utrzymanie, ochrona i oświetlenie dróg,
  2. utrzymanie gminnych dróg i chodników, w tym opracowywanie planów ich remontów,
  3. utrzymanie w należytym stanie technicznym kanalizacji deszczowej na terenie Gminy,
  4. nadzorowanie oznakowania dróg i ulic oraz umieszczania i utrzymywania tabliczek z nazwami ulic,
  5. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
  6. zaliczanie dróg do dróg publicznych gminnych;
  7. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg, przejazdy pojazdów wielkogabarytowych,
  8. wydawanie decyzji komunikacyjnych,
  9. współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
  10. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  11. nadzorowanie i prowadzenie spraw dotyczących komunikacji miejskiej,
  12. wydawanie zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym;
  • prowadzenie książek obiektów budowlanych stanowiących mienie gminne;
  • nadzór nad realizacją umów z przedsiębiorstwami energetycznymi;
  • przygotowanie procedur związanych z zarządzaniem i optymalizacją kosztów zużycia energii;
  • prowadzenie spraw związanych z aktualizacją i uzyskiwaniem wymaganych opracowań, raportów i opinii dotyczących warunków energetycznych dla przedsięwzięć zarówno przewidywanych do wykonania, jak i już zrealizowanych;
  • koordynacja i współdziałanie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz z jednostkami zewnętrznymi w zakresie gospodarki niskoemisyjnej;
  • prowadzenie spraw związanych z:
  1. zarządzaniem cmentarzem komunalnym, cmentarnictwem i grobami poległych,
  2. utrzymaniem parków w zakresie małej architektury i placów zabaw,
  3. naliczaniem opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z budową infrastruktury technicznej,
  4. płatną strefą parkowania – współpraca z zarządzającym strefą, przyjmowanie i kontrolowanie prawidłowości przedkładanych rozliczeń, sprawozdań itp.,
  5. funkcjonowaniem szaletu miejskiego;
  • planowanie i realizacja budżetów sołectw;
  • nadzór nad organizacją i realizacją zadań pozainwestycyjnych finansowanych w ramach powiązania funduszu sołeckiego z wydatkowaniem środków własnych Gminy oraz współpraca w realizacji innych zadań objętych współfinansowaniem z funduszu sołeckiego.