Wydział Finansowy

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu 

Joanna Gzyl

Skarbnik Gminy Oborniki

101

61 65 59 118

Joanna Lupa

Zastępca Skarbnika Gminy Oborniki

102

61 65 59 122

Anna Nowicka

Główna księgowa

114

61 65 59 123

Katarzyna Ławniczak

Księgowość budżetowa,

114 61 65 59 151

Sylwia Lis

Podatek VAT

114

61 65 59 151

Paulina Kotarska

Płace, ZUS, przelewy

104

61 65 59 121

Joanna Wendlandt

Księgowość budżetowa 104 61 65 59 121

Joanna Krotecka

Księgowość budżetowa 102 61 65 59 122

Lucyna Roszkiewicz

Księgowość budżetowa

114

61 65 59 151

Paulina Molińska

Księgowość budżetowa

114

61 65 59 151

Daria Budzińska

Księgowość

114

61 65 59 151

 

Do zadań wydziału należy

 1. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i opracowywaniem projektu budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej
 2. bieżący nadzór nad realizacją budżetu Gminy
 3. dokonywanie przelewów z rachunków Urzędu i Gminy, w tym regulowanie zobowiązań finansowych wobec kontrahentów;
 4. prowadzenie rachunkowości Urzędu i Gminy;
 5. naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla pracowników oraz osób zatrudnionych na umowę o dzieło i umowę-zlecenie;

5a)  naliczanie wpłat dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych;

 1.  wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach;
 2. rozliczanie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników Urzędu i zleceniobiorców;
 3. prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz sporządzanie stosownych deklaracji;
 4. obsługa zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń;
 5. przekazywanie dotacji zgodnie z terminami wynikającymi z umów, porozumień;
 6. finansowo-księgowa obsługa programów współfinansowanych ze środków europejskich;
 7. dokonywanie rozliczeń z dysponentem wyższego szczebla;
 8. zasilanie budżetów jednostek podległych Gminie;
 9. w zakresie ewidencji wartości majątku Urzędu i Gminy:

a) prowadzenie analitycznej ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątkowych,

b) naliczanie umorzenia składników majątkowych,

c) wycena majątku i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych,

d) sporządzanie sprawozdań dla potrzeb Głównego Urzędu Statycznego o stanie ruchu środków trwałych;

 1. dokonywanie analizy płynności finansowej i lokowanie okresowo wolnych środków finansowych;
 2. sporządzanie zbiorczej i jednostkowej sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
 3. przygotowywanie informacji oraz sprawozdania z wykonania budżetu;
 4. czynności związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
 5. wystawianie faktur VAT i korekt faktur VAT;
 6. prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego i naliczonego od towarów i usług (VAT);
 7. sporządzanie deklaracji VAT 7 (podatek od towarów i usług) dla urzędu skarbowego, dokonywanie miesięcznych przelewów podatku VAT zgodnie z deklaracją;
 8. prowadzenie ewidencji i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania.
 •