Biuro Zamówień Publicznych

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu 

Daria Dziabas

Kierownik

212

61 65 59 131

Justyna Białek-Biedna

 

212

61 65 59 131

 

Do zadań wydziału należy:

  • wykonywanie zadań Gminy związanych z zamówieniami na dostawy, usługi i roboty budowlane w oparciu o ustawę – prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie umów;
  • przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami;
  • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia we współpracy z poszczególnymi wydziałami, w tym kompletowanie i weryfikowanie materiałów otrzymanych z komórek organizacyjnych, stanowiących podstawę do wszczęcia procedury w odpowiednim trybie przetargowym;
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu materiałów do postępowań realizowanych przez komórkę;
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie stosowania ustawy – prawo zamówień publicznych;
  • prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz zawartych umów;
  • prowadzenie procedury związanej z rozpatrywaniem odwołań;
  • występowanie do Urzędu Zamówień Publicznych;
  • przedkładanie Burmistrzowi miesięcznych sprawozdań ze wszystkich prowadzonych postępowań
  •