Biuro Promocji i Sportu

Pracownicy

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu 

Krzysztof Sroka Kierownik 233 61 65 59 127
Justyna Gallas Inspektor ds. promocji 234 61 65 60 179
Daria Koczorowska Inspektor ds. promocji 234 61 65 59 149

 

Do zadań komórki należy:

 1.  
 • przygotowywanie i realizowanie akcji i kampanii promujących Gminę Oborniki;
 • organizowanie obchodów rocznic i uroczystości okolicznościowych związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Gminy;
 • koordynowanie prac, współdziałanie i organizacja imprez, wystaw i uroczystości gminnych;
 • pomoc sołectwom, stowarzyszeniom i klubom w organizacji imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych;
 • organizowanie spotkań Burmistrza z przedstawicielami organów administracji, podmiotów gospodarczych i lokalną społecznością;
 • rejestrowanie i obróbka materiałów fotograficznych i audiowizualnych z wydarzeń gminnych;
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych i współpraca z wydawnictwami, zamawianie materiałów promocyjnych;
 • realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej, w szczególności:
  1. prowadzenie i monitorowanie strony internetowej Urzędu oraz oficjalnych portali społecznościowych,
  2. wydawanie i kolportaż bezpłatnego miesięcznika „Nasze Oborniki”,
  3. prowadzenie działań informacyjnych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi teleinformacyjnych,
  4. organizowanie konferencji prasowych dot. zadań Gminy,
  5. utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu w zakresie określonym przez Burmistrza,
  6. koordynacja oraz sporządzanie sprostowań oraz odpowiedzi dotyczących artykułów prasowych odnoszących się do funkcjonowania Gminy, jej władz oraz jednostek;
 • prowadzenie korespondencji okolicznościowej;
 • gromadzenie informacji o zjawiskach społecznych i gospodarczych, turystyce i wydarzeniach na obszarze Gminy Oborniki i gmin sąsiednich;
 • prowadzenie spraw dotyczących współpracy z zagranicą;
 • monitorowanie realizacji i aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy;

12a) prowadzenie spraw związanych z budżetem obywatelskim;

 • opracowywanie i przekazywanie informacji związanych z działalnością podmiotów gospodarczych;
 • promowanie lokalnych przedsiębiorców;
 • koordynowanie prac związanych z publikowaniem ogłoszeń prasowych zlecanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu;
 • działania w zakresie pozyskiwania i utrzymania partnerów projektów Karta Dużej Rodziny iKarta Seniora oraz wydruk dedykowanych kart;
 • realizacja zadań z zakresu turystyki, w tym:
 1. prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
 2. zaszeregowywanie i prowadzenie ewidencji pól biwakowych,
 3. współpraca ze stowarzyszeniami, instytucjami oraz podmiotami prywatnymi działającymi wzakresie obsługi turystycznej;
 • koordynacja i realizacja zadań z zakresu kultury, w tym:
  1. związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury,
  2. związanych z organizacją imprez przez instytucje kultury,
 • koordynacja i realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym:
  1. związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury fizycznej,
  2. koordynacja i nadzór nad działalnością finansowo-administracyjną placówek kultury fizycznej,
  3. wynikających z ustawy o sporcie w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Oborniki,
  4. realizacja zdań z zakresu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
 • pomoc merytoryczna w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy przez kluby sportowe, instytucje kultury i stowarzyszenia kultury fizycznej;
 • współpraca z:
 1. instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami kulturalnymi,
 2. organizacjami i instytucjami kultury fizycznej, w tym o zasięgu ponadgminnym,
 3. klubami sportowymi.