Referat Podatkowy

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu 

Joanna Desperak-Zając

Kierownik

105

61 65 59 120

Klaudia Nowak Pracownik administracyjny 105 61 65 59 120

Natalia Donder

Podatki – wieś (osoby fizyczne), środki transportu

106

61 65 59 128

Grażyna Wachowska

Podatki, osoby fizyczne – wieś, podatek od środków transportowych 106 61 65 59 128

Magdalena Szymaś

Podatki, osoby fizyczne – wieś 106 61 65 59 128

 

 

 

Do zadań Referatu należy:

  • rachunkowość podatkowa – ewidencja podatkowa;
  • wydawanie decyzji, dotyczących ulg i zwolnień w podatku rolnym (m.in. zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulga inwestycyjna);
  • stosowanie ulg i zwolnień podatkowych wynikających z programów pomocowych oraz przepisów z zakresu pomocy publicznej;
  • przeprowadzanie kontroli podatkowej u podatników;
  • sporządzanie sprawozdawczości podatkowej oraz bieżąca analiza sprawozdań w celu określenia sytuacji finansowej;
  • sporządzanie sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie;
  • przygotowywanie wniosków o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;