Referat Podatkowy

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu 

Joanna Desperak-Zając

Kierownik

104

61 65 59 119

Alicja Grolewska

Podatki – miasto (osoby fizyczne)

105

61 65 59 120

Edyta Mrówka 

Egzekucja podatkowa, ulgi podatkowe

104

61 65 59 119

Hanna Dębowska

Księgowość podatkowa – miasto (osoby prawne), podatek od środków transportowych

105

61 65 59 120

Natalia Donder

Podatki – wieś (osoby fizyczne), środki transportu

106

61 65 59 128

Grażyna Wachowska

Podatki, osoby fizyczne – wieś, podatek od środków transportowych 106 61 65 59 128

Magdalena Szymaś

Podatki, osoby fizyczne – wieś 106 61 65 59 128
Angelika Nowak Podatki, osoby fizyczne – wieś 106 61 65 59 128

 

 

Do zadań Referatu należy:

 • rachunkowość podatkowa – ewidencja podatkowa;
 • windykacja należności podatkowych;
 • wydawanie decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowych wraz z odsetkami w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych;
 • wydawanie decyzji, dotyczących ulg i zwolnień w podatku rolnym (m. in. zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulga inwestycyjna);
 • stosowanie ulg i zwolnień podatkowych wynikających z programów pomocowych oraz przepisów z zakresu pomocy publicznej;
 • prowadzenie spraw dotyczących zwrotu opłaty skarbowej i innych opłat;
 • opiniowanie wniosków w sprawie ulg z tytułu podatku od spadku i darowizn, karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • sporządzanie sprawozdawczości podatkowej;
 • bieżąca analiza sprawozdań w celu określenia sytuacji finansowej;
 • kontrola płatności podatkowych wynikających z harmonogramu realizacji budżetu;
 • sporządzanie sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej prowadzącym działalność gospodarczą;
 • sporządzanie sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie bądź informacji o nieudzieleniu takiej pomocy;
 • przygotowywanie wniosków o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie ewidencji i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania w Urzędzie – z wyłączeniem formularzy mandatu karnego.