Referat Księgowości i Podatków i Opłat oraz Egzekucji

Pracownicy

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju Nr telefonu

Agnieszka Gonera-Meinert

Kierownik/ Egzekucja opłat, SPP

103 61 65 59 147

Joanna Kaźmierczak

Windykacja opłat z tyt. najmu lokali komunalnych  119 61 65 59 119

Edyta Mrówka

Egzekucja podatkowa 119 61 65 59 119
Grzegorz Roll Księgowość i windykacja opłat 111 61 65 60 178
Martyna Gryzło pomoc administracyjna 113

61 65 59 164

Magdalena Wasyniak

Księgowość podatkowa 111 61 65 60 178
Angelika Aniołek Pomoc administracyjna 112 61 65 59 157

Sylwia Stawna

Księgowość opłaty za odpady 113 61 65 59 169

Alicja Grolewska

Księgowość opłaty za odpady 113 61 65 59 164

 

 

Do zadań komórki należy:

 • prowadzenie i nadzorowanie kont imiennych dotyczących wpłat z tytułu podatków i opłat w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych;
 • księgowanie wpłat z tytułu podatków i opłat na kontach imiennych;
 • uzgadnianie prawidłowości zaksięgowanych wpłat;
 • nadzorowanie terminowości wpłat;
 • uzgadnianie sald rozrachunkowych z tytułu podatków i opłat;
 • windykacja należności podatkowych oraz opłat (wystawianie wezwań i upomnień z tytułu zaległości);
 • stosowanie ulg podatkowych wynikających z programów pomocowych oraz przepisów z zakresu pomocy publicznej;
 • analiza wniosków podatników w celu przygotowania porozumień dotyczących stosowania ulg w spłacie zaległości z tytułu opłat;
 • wydawanie decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowych wraz z odsetkami w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych;
 • opiniowanie wniosków w sprawie ulg z tytułu podatku od spadku i darowizn, karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej dotyczącej podatków i opłat oraz analiza sprawozdań w celu określenia sytuacji finansowej;
 • prowadzenie czynności windykacyjnych i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do skierowania spraw na drogę sądową oraz egzekucji administracyjnej podatków i opłat;
 • prowadzenie spraw sądowych o należności cywilno-prawne z tytułu opłat czynszowych oraz prowadzenie w tych sprawach egzekucji;
 • prowadzenie spraw dotyczących zwrotu opłaty skarbowej i innych opłat;
 • sporządzanie sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie.