Biuro Obsługi Interesanta

 

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr telefonu 

Marta Molińska 

Kierownik

61 65 59 156

Klaudia Straszewska

Koncesje, działalność gospodarcza

61 65 59 166

Małgorzata Szulc

Zaświadczenia podatkowe, kancelaria

61 65 59 168

Beata Łukaszyk Informacja podatkowa, kancelaria 61 65 59 167

Mirosława Dzierzkiewicz

Kancelaria, centrala, archiwum

61 65 59 100,108

Magdalena Przybylska

Rejestr faktur
61 65 59 108
Wiktoria Czarnota Rejestr faktur 61 65 59 108

 

Do zadań komórki należy:

Do zadań komórki należy:

 • w zakresie prowadzenia kancelarii:
 1. koordynacja działań związanych ze stosowaniem instrukcji kancelaryjnej;
 2. przyjmowanie korespondencji adresowanej do organów Gminy i Urzędu;
 3. obsługa połączeń telefonicznych;
 4. prowadzenie rejestru korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 5. kompleksowa organizacja doręczania korespondencji wychodzącej z Urzędu, w tym – po wcześniejszym uzgodnieniu – pomoc komórkom organizacyjnym w rejestracji korespondencji wychodzącej w okresach zwiększonej jej wysyłki;
 6. prowadzenie rejestru , w tym elektronicznego, faktur;
 • w zakresie obsługi Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP:
 1. potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP,
 2. przedłużanie ważności profilu zaufanego ePUAP,
 3. unieważnianie profilu zaufanego ePUAP;
 • w zakresie obsługi punktu informacyjnego:
 1. a) udzielanie informacji,
 2. b) koordynacja aktualizacji kart usług,
 3. c) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
 4. d) przyjmowanie druków informacji podatkowej;
 • w zakresie działalności gospodarczej:
 1. a) obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. b) (skreślona),
  1. wydawanie zezwoleń na jednorazową i wieloletnią sprzedaż napojów alkoholowych oraz ewidencjonowanie wpłat z tego tytułu,
  2. ewidencjonowanie zezwoleń oraz decyzji odmownych dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych;
 • przekazywanie do publicznej wiadomości – poprzez umieszczanie na tablicy ogłoszeń – informacji, ogłoszeń, obwieszczeń, zawiadomień itp. Burmistrza oraz innych organów i jednostek;
 • prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanych jednostek oświatowych;
 • prowadzenie rejestru zawiadomień Burmistrza o przekazaniu wg właściwości;
 • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
 • organizacja wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej orzekanych przez sądy powszechne;
 • comiesięczne ustalanie i przekazywanie pracownikowi na stanowisku ds. płac kwot potrąceń z wynagrodzeń za połączenia prywatne wykonywane przez pracowników z telefonów urzędowych.