Biuro Spraw Społecznych

Pracownicy

Imię i nazwisko Zakres obowiązków Numer pokoju Telefon
Błażej Matczuk Kierownik wejście od strony parkingu UM 61 65 59 125
Karina Schupke     61 65 59 125
Monika Sus     61 65 59 125
Magdalena Kasperska     61 65 59 125
Anna Klupczyńska     61 65 59 125

 

Do zadań Biura należy:
1) realizacja Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
2) w zakresie kultury fizycznej:
a) koordynacja i realizacja zadań wynikających z ustawy o sporcie w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Oborniki,
b) realizacja zadań z zakresu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
3) udzielanie dotacji celowych z budżetu Gminy na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz kontrola ich rozliczania i wykonywania zleconego zadania;
4) zapewnienie realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia oraz ustawy o zdrowiu publicznym;
5) realizowanie działań prosenioralnych inicjowanych przez Obornicką Radę Seniorów oraz koordynowanie programów dotyczących seniorów;
6) realizacja zadań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
7) rozpatrywanie wniosków o wydanie obornickiej i ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz Obornickiej Karty Seniora; wydruk dedykowanych kart;
8) prowadzenie spraw związanych z mniejszościami narodowymi