Biuro Rady

Pracownicy:

Imię i nazwisko

 

Nr pokoju

Nr telefonu 

Paulina Kłossowska

Kierownik 

34/1

61 65 59 111

Małgorzata Molska

 

34/1

61 65 59 111

Małgorzata Borysowska

 

34/1

61 65 59 111

Natalia Jankowska

Zastępca kierownika

34/1

61 65 59 111

 

Do zadań wydziału należy:

 • obsługa sekretarska i koordynowanie spraw wpływających do Przewodniczącego Rady i Rady;
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady i jej komisji;
 • administracyjna obsługa posiedzeń Rady i jej komisji;
 • administracyjna obsługa posiedzeń i koordynowanie spraw Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach;
 • administracyjna obsługa posiedzeń i koordynowanie spraw Obornickiej Rady Seniorów;
 • administracyjna obsługa posiedzeń Kapituły Medalu „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej”;
 • prowadzenie rejestrów:
  1. uchwał rady,
  2. oświadczeń, apeli, deklaracji i opinii rady,
  3. interpelacji i zapytań radnych oraz monitorowanie terminów ich realizacji,
  4. aktów prawa miejscowego,
  5. uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady,
  6. obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych,
  7. oświadczeń majątkowych radnych,
  8. klubów radnych,
  9. konsultacji społecznych,
 • przekazywanie uchwał Rady do legalizacji Wojewodzie Wielkopolskiemu;
 • przekazywanie uchwał Rady Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu;
 • przekazywanie do publikacji aktów prawa miejscowego;
 • przekazywanie Burmistrzowi i komórkom organizacyjnym Urzędu uchwał Rady do realizacji;
 • przekazywanie Burmistrzowi wniosków i opinii komisji oraz protokołów z sesji;
 • przekazywanie właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Urzędu wniosków i opinii komisji;
 • przygotowywanie informacji z wykonania uchwał Rady;
 • koordynacja spraw związanych ze szkoleniami radnych;
 • przygotowywanie materiałów dotyczących wyborów ławników.