Biuro Rady

Pracownicy:

Imię i nazwisko

 

Nr pokoju

Nr telefonu 

Paulina Kłossowska

Kierownik 

34/1

61 65 59 112

Małgorzata Molska

 

34/1

61 65 59 112

Natalia Jankowska

 

34/1

61 65 59 112

 

Do zadań wydziału należy:

  • obsługa sekretarska i koordynowanie spraw wpływających do Przewodniczącego Rady i Rady;
  • przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady i jej komisji;
  • administracyjna obsługa posiedzeń Rady i jej komisji;
  • administracyjna obsługa posiedzeń i koordynowanie spraw Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach;
  • administracyjna obsługa posiedzeń i koordynowanie spraw Obornickiej Rady Seniorów;
  • administracyjna obsługa posiedzeń Kapituły Medalu „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej”;
  • prowadzenie rejestrów:
   1. uchwał rady,
   2. oświadczeń, apeli, deklaracji i opinii rady,
   3. interpelacji, zapytań i wniosków radnych oraz monitorowanie terminów ich realizacji,
   4. aktów prawa miejscowego,
   5. uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady,
   6. oświadczeń majątkowych radnych,
   7. klubów radnych,
   8. konsultacji społecznych,
  • przekazywanie uchwał Rady do legalizacji Wojewodzie Wielkopolskiemu;
  • przekazywanie uchwał Rady Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu;
  • przekazywanie do publikacji aktów prawa miejscowego;
  • przekazywanie Burmistrzowi i komórkom organizacyjnym Urzędu uchwał Rady do realizacji;
  • przekazywanie Burmistrzowi wniosków i opinii komisji oraz protokołów z sesji;
  • przekazywanie właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Urzędu wniosków i opinii komisji;
  • przygotowywanie informacji z wykonania uchwał Rady;
  • koordynacja spraw związanych ze szkoleniami radnych;
  • przygotowywanie materiałów dotyczących wyborów ławników.