Zespół Radców Prawnych

Nr pokoju

Nr telefonu 

119

61 65 59 116

 

Do zadań Zespołu należy:

 • udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady i Burmistrza;
 • dokonywanie oceny – pod względem formalnym i prawnym – projektów decyzji, zarządzeń, umów i porozumień oraz wyrażanie opinii w tym zakresie;
 • przygotowywanie, wnoszenie i prowadzenie spraw sądowych o należności cywilno-prawne oraz prowadzenie w tych sprawach egzekucji;
 • wnoszenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku w sytuacji legitymowania się przez Gminę interesem prawnym;
 • reprezentowanie Gminy w innych sprawach sądowych;
 • informowanie Burmistrza, kierowników komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych o:
 1. zmianach w przepisach prawnych,
 2. uchybieniach w działalności Gminy w zakresie przestrzegania prawa i ich skutkach prawnych;
 • prowadzenie rejestru spraw sądowych;
 • przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia adresatowi w jego miejscu zamieszkania.
 1. Zadania realizowane na stanowiskach radcy prawnego (1 etat) oraz przez kancelarię prawną.