Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu 

 Katarzyna Bach-Rydzewska

Kierownik

239

61 65 59 138

Krzysztof Sufleta

Gospodarka nieruchomościami

240

61 65 59 137

Małgorzata Plewa

Gospodarka nieruchomościami

239

61 65 59 138

Katarzyna Nowak

ubezpieczenia

240

61 65 59 137

 

Do zadań komórki należy:

 • dzierżawa nieruchomości gruntowych oraz powierzchni reklamowych budynków stanowiących własność gminy Oborniki;
 • naliczanie opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność gminy Oborniki;
 • prowadzenie procedur dotyczących użytkowania wieczystego gruntów:
 1. oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 2. naliczanie i aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 • prowadzenie procedur dotyczących trwałego zarządu:
 1. oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,
 2. naliczanie i aktualizacja opłat;
 • komunalizacja mienia Skarbu Państwa;
 • nieodpłatne nabywanie nieruchomości Skarbu Państwa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych;
 • prowadzenie i aktualizowanie zasobu nieruchomości stanowiących własność, współwłasność, oddanych w użytkowanie wieczyste oraz będących w użytkowaniu wieczystym gminy Oborniki:
 1. sporządzanie rocznej informacji o stanie mienia komunalnego gminy Oborniki,
 2. sporządzanie kwartalnych zestawień dotyczących zmian w zasobie;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dotyczących nieruchomości stanowiących własność gminy Oborniki podlegających opodatkowaniu z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego (korekty deklaracji po każdej zmianie w zasobie);
 • prowadzenie postępowań w sprawie podziałów oraz scalenia nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań w sprawie rozgraniczenia nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości;
 • prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości (nadawanie, zmiana oraz prowadzenie rejestru);
 • prowadzenie ewidencji ulic gminy Oborniki (nadawanie nazw, ich zmiana oraz prowadzenie rejestru);
 • oddanie oraz nabywanie nieruchomości w użyczenie;
 • prowadzenie spraw spadkowych, gdy ustawowym spadkobiercą jest gmina Oborniki;
 • koordynacja spraw dotyczących ubezpieczeń gminy Oborniki;
 • zezwolenia na czasowe zajęcia nieruchomości oraz zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych;
 • przygotowywanie i aktualizacja umów najmu miejsc parkingowych na wewnętrznym parkingu Urzędu.