Rada Seniorów – terminy posiedzeń

Serdecznie zapraszam na II Sesję Obornickiej Rady Seniorów II kadencji 2018-2022, która odbędzie się 17 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 (poniedziałek) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

 

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Działania Obornickiej Rady
  Seniorów na lata 2018-2022.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/15 Obornickiej Rady
  Seniorów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie pełnienia dyżurów przez radnych Obornickiej Rady Seniorów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia „Skrzynki Pomysłów i Wniosków
  Seniorów”.
 6. Ustalenie składu grup roboczych Obornickiej Rady Seniorów:

Grupa I – Bezpieczeństwo i opieka zdrowotna ludzi starszych (opieka
lekarska, badania profilaktyczne…)

Grupa II – Kontakty z mediami, prasą, polityka informacyjna (formy
przekazu informacji, korzystanie z tych form. Działania poprawiające wizerunek starości- aktywność),

Grupa III – Kultura i Sport ( organizacja imprez kulturalnych i sportowych),

Grupa IV – Współpraca z Burmistrzem Obornik i Radą Miejską
w Obornikach (
udział w pracach nad opracowaniem „PLANU POLITYKI SENIORALNEJ  Gminy Oborniki”- ujmowanie zadań senioralnych w budżecie Gminy Oborniki;   aktywizacja podmiotów na rzecz seniorów w celu rozszerzenia ulg dla seniorów – Obornicka Karta Seniora.

7. Informacja Przewodniczącego ORS o podjętej Uchwale Nr LVI/856/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 17.10.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Obornickiej Rady Seniorów.

8. Część uroczysta – Spotkanie Opłatkowe Członków Obornickiej Rady Seniorów
i zaproszonych Gości.

9. Zamkniecie sesji.