nieruchomości

Wykaz Stobnica

Ogłoszenie Burmistrza Obornik

 

w sprawie:

wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki, położonej
w miejscowości Stobnica, gmina Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i ustalenia ceny nieruchomości brutto

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLVII/571/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 kwietnia 2022 r. Burmistrz Obornik ogłasza, co następuje:

Z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki przeznaczona została do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego następująca nieruchomość:

 

nr działek

powierzchnia

arkusz mapy

nr KW

położenie

opis nieruchomości

cena nieruchomości brutto

33/6

0,0136 ha

1

PO1O/00014898/5

Stobnica

– nieruchomość niezabudowana;

– działka ogrodzona, zagospodarowana zielenią;

– kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta;

– teren ze spadem w kierunku rzeki;

– nieruchomość leży w strefie uzbrojenia w sieci: wodociągową i elektroenergetyczną;

– brak możliwości wykonania przyłącza do sieci gazowej i kanalizacyjnej;

– zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki nieruchomość wchodzi w obszar gruntów ornych, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie
i wynosi raz na 100 lat, obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat oraz w obszar strefy ochrony stanowisk archeologicznych;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów.

10 000,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.oborniki.pl oraz w gazecie o zasięgu co najmniej powiatowym.

Zgodnie z art. 34 osobie fizycznej i prawnej z zastrzeżeniem art. 216 „a” ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wskazanej wyżej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc
    od dnia wywieszenia wykazu;
  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.