nieruchomości

Wykaz nr 9/2022 z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie Burmistrza Obornik

w sprawie:

ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w dzierżawę na terenie miasta Oborniki

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, t. j. – ze zmianami) Burmistrz Obornik ogłasza,
co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki przeznaczona została do oddania w dzierżawę następująca nieruchomość:

nr działki

arkusz mapy ewidencyjnej

nr KW

położenie

opis nieruchomości

okres umowy

wysokość wadium

cena wywoławcza
za m2 netto

984

21

PO1O/00014839/4

Oborniki

ul. marsz. J. Piłsudskiego 76

gabinet nr 17 z przeznaczeniem na gabinet lekarski

–   lokal użytkowy o powierzchni 19,84 m2;

–   lokal posiada instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

do 3 lat

130,00 zł

35,00 zł

+ VAT

gabinet nr 18 z przeznaczeniem
na gabinet lekarski

–   lokal użytkowy o powierzchni 15,61 m2;

–   lokal posiada instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

100,00 zł

 

Przetarg odbędzie się 11 maja 2022 r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 (sala nr 110).

Wadium za lokal należy wpłacić najpóźniej do 06 maja 2022 r. na konto nr 63 1020 4128 0000 1002 0006 9955. Nie podpisanie przez licytanta umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia przetargu powoduje utratę wadium oraz skutkuje przejęciem praw do lokalu kolejnego oferenta, który zaproponował w kolejności najwyższą cenę.

Do przetargu mogą przystąpić osoby prowadzące działalność gospodarczą bądź osoby, które w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy udokumentują zgłoszenie prowadzenia działalności, w przeciwnym razie będzie to podstawą do rozwiązania umowy. Przed przystąpieniem do przetargu można dokonać oględzin lokalu tj. do 10 maja 2022 r., zapoznać się z regulaminem przetargu i warunkami umowy najmu (informacja pokój
nr 226, tel. 061 65 59 158)
.

Zwrot wadium nastąpi po zakończonym przetargu na wskazane konto przez uczestnika przetargu. Ogłoszenie, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.oborniki.pl na okres 30 dni. Ponadto informację o podaniu ogłoszenia do publicznej wiadomości zamieszcza się w miesięczniku Urzędu  Miejskiego w Obornikach „Nasze Oborniki”.