nieruchomości

Wykaz nr 37/2023 z dnia 01 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie Burmistrza Obornik

 

w sprawie:

ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na terenie miasta Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344  ze zm.) Burmistrz Obornik ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki przeznaczona została do oddania w najem następująca nieruchomość:

 

nr działki

arkusz mapy ewidencyjnej

nr KW

położenie

opis nieruchomości

okres umowy

wysokość czynszu
za m2 netto

1421

25

PO1O/00007992/2

Oborniki

ul. Starorzeczna 2

–   nieruchomość zabudowana  budynkiem przeznaczonym na cele biurowe o powierzchni 366,34 m2, garażami o powierzchni 61,29 m2 oraz wiatą o powierzchni 16,85 m2;

–   lokal posiada instalację elektryczną, gazową i wodno-kanalizacyjną.

do 3 lat

powierzchnie biurowe: 7,14 zł + VAT

+ średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w komunikacie prezesa GUS

 

powierzchnie garażowe
i wiaty:

4,08 zł + VAT

+ średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w komunikacie prezesa GUS

 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.):

  • czynsz płatny miesięcznie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z góry;
  • podatek płatny w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku;
  • aktualizacja opłat w oparciu o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, zarządzenie Burmistrza Obornik oraz uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach.

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  na okres 21 dni: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.oborniki.pl. Ponadto informację o podaniu wykazu do publicznej wiadomości zamieszcza się w miesięczniku Urzędu Miejskiego w Obornikach „Nasze Oborniki”.