nieruchomości

Wykaz nr 34/2023 z dnia 08 listopada 2023 r.

Ogłoszenie Burmistrza Obornik

w sprawie:

ustalenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w użyczenie na terenie miasta Oborniki, stanowiącego własność Gminy Oborniki

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 – ze zm.) Burmistrz Obornik ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki przeznaczona została do oddania w użyczenie następująca nieruchomość:

nr działki

arkusz mapy ewidencyjnej

nr KW

położenie nieruchomości

opis nieruchomości

okres umowy

1321

24

PO1O/00014788/1

Oborniki

ul. Rynek 22

–   lokal użytkowy o powierzchni 70,00 m2;

–   lokal posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.

do 3 lat

 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 – ze zm.):

  • podatek od nieruchomości płatny w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku;
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna w terminie do 15 dnia każdego miesiąca;
  • opłata za wodę i ścieki płatna na podstawie faktur wystawianych przez Gminę Oborniki.

 

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  na okres 21 dni: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.oborniki.pl. Ponadto informację o podaniu wykazu do publicznej wiadomości zamieszcza się w miesięczniku Urzędu Miejskiego w Obornikach „Nasze Oborniki”.