nieruchomości

Wykaz nr 33/2023 z dnia 3 listopada 2023 r.

Ogłoszenie Burmistrza Obornik

 

w sprawie:

ustalenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w użyczenie
na terenie miasta Oborniki, stanowiącego własność Gminy Oborniki

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 – ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr LXXII/874/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 października 2023 r. Burmistrz Obornik ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki przeznaczona została do oddania w użyczenie następująca nieruchomość:

 

nr działki

arkusz mapy ewidencyjnej

nr KW

położenie nieruchomości

opis nieruchomości

okres umowy

1252/4

23

PO1O/00036892/3

Oborniki

ul. Powstańców Wielkopolskich 18

–   lokal użytkowy o powierzchni 32,62 m2;

–   lokal posiada instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

10 lat

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 – ze zm.):

  • podatek płatny w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku;
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna w terminie do 15 dnia każdego miesiąca;
  • aktualizacja opłat w oparciu o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, zarządzenie Burmistrza Obornik oraz uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach.

 

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.oborniki.pl. Ponadto informację o podaniu wykazu do publicznej wiadomości zamieszcza się w miesięczniku Urzędu Miejskiego w Obornikach „Nasze Oborniki”.