nieruchomości

Wykaz nr 12/2022 z dnia 11 maja 2022 r.

 Ogłoszenie Burmistrza Obornik

 

w sprawie:

ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na terenie miasta Oborniki
w sprawie lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w dzierżawę

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 – ze zm.). Burmistrz Obornik ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki przeznaczona została do oddania w dzierżawę następująca nieruchomość:

 

nr działki

arkusz mapy ewidencyjnej

nr KW

położenie

opis nieruchomości

okres umowy

wysokość wadium

cena wywoławcza
za m2 netto

1346

24

PO1O/00014763/0

Oborniki

Rynek 19

–   lokal użytkowy
o powierzchni 49,54 m2;

–   lokal posiada instalację elektryczną
i wodno-kanalizacyjną.

do 3 lat

198,00 zł

20,00 zł + VAT

 

Przetarg odbędzie się 30 czerwca 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 (sala sesyjna).

Wadium za lokal należy wpłacić najpóźniej do 27 czerwca 2022 r. na konto nr 63 1020 4128 0000 1002 0006 9955. Niepodpisanie przez licytanta umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia przetargu powoduje utratę wadium oraz skutkuje przejęciem praw do lokalu kolejnego oferenta, który zaproponował w kolejności najwyższą cenę.

Do przetargu mogą przystąpić osoby prowadzące działalność gospodarczą bądź osoby, które w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy udokumentują zgłoszenie prowadzenia działalności, w przeciwnym razie będzie to podstawą do rozwiązania umowy. Przed przystąpieniem do przetargu można dokonać oględzin lokalu tj. do 29 czerwca 2022 r., zapoznać się z regulaminem przetargu i warunkami umowy najmu (informacja pokój nr 226, tel. 061 65 59 158).

Zwrot wadium nastąpi po zakończonym przetargu na wskazane konto przez uczestnika przetargu.

Ogłoszenie, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.oborniki.pl na okres
30 dni. Ponadto informację o podaniu ogłoszenia do publicznej wiadomości zamieszcza się w miesięczniku Urzędu  Miejskiego w Obornikach „Nasze Oborniki”.