nieruchomości

Wykaz nr 11/2022 z 2 maja 2022 r.  

Ogłoszenie Burmistrza Obornik

w sprawie:

ustalenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w dzierżawę
na terenie miasta Oborniki, stanowiącego własność Gminy Oborniki

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899  ze zm.) Burmistrz Obornik ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki przeznaczona została do oddania w dzierżawę następująca nieruchomość:

nr działki

arkusz mapy ewidencyjnej

nr KW

położenie

opis nieruchomości

okres umowy

wysokość czynszu
za m2 netto

1453/3

25

PO1O/00015151/4

Oborniki

ul. marsz. J. Piłsudskiego 24

–   lokal użytkowy
o powierzchni 16,45 m2;

–   lokal posiada instalację elektryczną.

do 3 lat

9,00 zł + VAT

 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.):

  • czynsz płatny miesięcznie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z góry;
  • podatek płatny w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku;
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna w terminie do 15 dnia każdego miesiąca;
  • aktualizacja opłat w oparciu o kwartalny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, zarządzenie Burmistrza Obornik oraz uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach.

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  na okres 21 dni: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.oborniki.pl. Ponadto informację o podaniu wykazu do publicznej wiadomości zamieszcza się w miesięczniku Urzędu Miejskiego w Obornikach „Nasze Oborniki”.