nieruchomości

Wykaz

Ogłoszenie Burmistrza Obornik

w sprawie:

wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki, położonej
w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki, przeznaczonej do zamiany
i ustalenia ceny nieruchomości brutto

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 – ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr LXX/849/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 sierpnia 2023 r. Burmistrz Obornik ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki przeznaczona została do zamiany następująca nieruchomość:

nr działki

powierzchnia

arkusz mapy

nr KW

położenie

opis nieruchomości

cena nieruchomości brutto

803/9

0,2562 ha

15

PO1O/00014495/0

Oborniki

-działka o kształcie wydłużonego trapezu prostokątnego, teren płaski;

-przez teren działki przebiega podziemny kolektor kanalizacji sanitarnej ks200 i przyłącze kanalizacyjne ks160 wraz z dwoma studzienkami rewizyjnymi a także podziemny kolektor wodociągowy w100;

-nieruchomość stanowi teren nieużytkowany;

-dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy UGG.6730.132.2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-produkcyjnego z częścią magazynową i socjalną;

-działka jest obciążona prawami służebności przesyłu – zapisy w dziale III powołanej księgi wieczystej;

-dział IV powołanej księgi wieczystej wolny od wpisów;

-działka przeznaczona na zamianę z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 363/2, 363/20, 421/1 i 363/6 położonymi w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki, które stanowią własność osoby fizycznej.

393 777,12 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.oborniki.pl oraz w gazecie o zasięgu co najmniej powiatowym.

Zgodnie z art. 34 osobie fizycznej i prawnej z zastrzeżeniem art. 216 „a” ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 – ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wskazanej wyżej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc
    od dnia wywieszenia wykazu;
  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.