nieruchomości

Wykaz

Ogłoszenie Burmistrza Obornik

w sprawie:

wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki, położonej przy ulicy Chłopskiej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i ustalenia ceny nieruchomości brutto

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLV/562/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 marca 2022 r. Burmistrz Obornik ogłasza, co następuje:

 

  1.  

Z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki przeznaczona została do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego następująca nieruchomość:

 

nr działek

powierzchnia

arkusz mapy

nr KW

położenie

opis nieruchomości

cena nieruchomości brutto

1639/2

1640/2

0,0920 ha

27

PO1O/00014498/1

Oborniki
ul. Chłopska

– nieruchomość zabudowana nieczynnym budynkiem usługowym;

– kształt wieloboku, teren płaski;

– nieruchomość uzbrojona w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową i kanalizacyjną;

– zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki nieruchomość wchodzi w obszar terenów zabudowy usługowej oraz obszar strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu urbanistycznego;

– dział III powołanej księgi wieczystej wolny
od wpisów;

– w dziale IV powołanej księgi wieczystej znajdują się obciążenia.

121 000,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.oborniki.pl oraz w gazecie o zasięgu co najmniej powiatowym.

Zgodnie z art. 34 osobie fizycznej i prawnej z zastrzeżeniem art. 216 „a” ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wskazanej wyżej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc
    od dnia wywieszenia wykazu;
  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.