nieruchomości

Wykaz

Ogłoszenie Burmistrza Obornik

w sprawie:

wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki, położonej
w miejscowości Bąblin, gmina Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej brutto

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899
ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLV/564/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 marca 2022 r. Burmistrz Obornik ogłasza, co następuje:

Z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego następującą nieruchomość:

 

nr działki

powierzchnia

arkusz mapy

nr KW

położenie

opis nieruchomości

cena wywoławcza nieruchomości brutto

23/6

0,0400 ha

1

PO1O/00014625/1

Bąblin

– droga gruntowa;

– kształt czworoboka, teren płaski;

– działka leży w strefie uzbrojenia w sieci: elektroenergetyczną i wodociągową;

– zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki nieruchomość wchodzi w obszar gruntów ornych;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów.

16 500,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

 

  1.  

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.oborniki.pl oraz w gazecie o zasięgu co najmniej powiatowym.

Zgodnie z art. 34 osobie fizycznej i prawnej z zastrzeżeniem art. 216 „a” ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wskazanej wyżej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc
    od dnia wywieszenia wykazu;
  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.