nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 – ze zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

Burmistrz Obornik ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na własność stanowiącej własność Gminy Oborniki

Dane geodezyjne

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

[zł brutto]

 

WYSOKOŚĆ WADIUM

[zł brutto]

Nr działki

Powierzchnia [ha]

ARKUSZ MAPY

KW

Położenie

3316/56

0,0454 ha

34

PO1O/00014812/9

Oborniki

ul. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– działka porośnięta samosiewami drzew i krzewów;

– teren za skłonem w kierunku południowym;

– kształt prostokąta ze ściętymi narożnikami;

– możliwość przyłączenia do sieci: wodno-kanalizacyjnej, gazowej
i elektroenergetycznej;

– droga dojazdowa utwardzona kostką brukową, dojście chodnikiem;

– na terenie działki znajduje się zewidencjonowane stanowisko archeologiczne; w przypadku planowania prowadzenia prac budowlanych lub innych związanych
z robotami ziemnymi konieczne jest każdorazowe wystąpienie
o opinię do Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków czy konieczne jest prowadzenia badań archeologicznych;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach
nr LXX/836/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej KW wolne od wpisów.

135 000,00 zł

+ koszt aktu notarialnego

 

 

27 000,00 zł

3316/57

0,0315 ha

34

PO1O/00014812/9

Oborniki

ul. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– działka porośnięta samosiewami drzew i krzewów;

– teren za skłonem w kierunku południowym;

– kształt prostokąta;

– możliwość przyłączenia do sieci: wodno-kanalizacyjnej, gazowej
i elektroenergetycznej;

– droga dojazdowa utwardzona kostką brukową, dojście chodnikiem;

– na terenie działki znajduje się zewidencjonowane stanowisko archeologiczne; w przypadku planowania prowadzenia prac budowlanych lub innych związanych
z robotami ziemnymi konieczne jest każdorazowe wystąpienie
o opinię do Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków czy konieczne jest prowadzenia badań archeologicznych;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach
nr LXX/836/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej KW wolne od wpisów.

98 000,00 zł

+ koszt aktu notarialnego

 

 

19 600,00 zł

3316/58

0,0315 ha

34

PO1O/00014812/9

Oborniki

ul. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– działka porośnięta samosiewami drzew i krzewów;

– teren za skłonem w kierunku południowym;

– kształt prostokąta;

– możliwość przyłączenia do sieci: wodno-kanalizacyjnej, gazowej
i elektroenergetycznej;

– droga dojazdowa utwardzona kostką brukową, dojście chodnikiem;

– na terenie działki znajduje się zewidencjonowane stanowisko archeologiczne; w przypadku planowania prowadzenia prac budowlanych lub innych związanych
z robotami ziemnymi konieczne jest każdorazowe wystąpienie
o opinię do Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków czy konieczne jest prowadzenia badań archeologicznych;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach
nr LXX/836/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie
w Obornikach przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej KW wolne od wpisów.

98 000,00 zł

+ koszt aktu notarialnego

 

 

19 600,00 zł

3316/61

0,0455 ha

34

PO1O/00014812/9

Oborniki

ul. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– działka porośnięta samosiewami drzew i krzewów;

– teren za skłonem w kierunku południowym;

– kształt prostokąta;

– możliwość przyłączenia do sieci: wodno-kanalizacyjnej, gazowej
i elektroenergetycznej;

– droga dojazdowa utwardzona kostką brukową, dojście chodnikiem;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach
nr LXX/836/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie
w Obornikach przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej KW wolne od wpisów.

136 000,00 zł

+ koszt aktu notarialnego

 

 

27 200,00 zł

3316/62

0,0315 ha

34

PO1O/00014812/9

Oborniki

ul. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– działka porośnięta samosiewami drzew i krzewów;

– teren za skłonem w kierunku południowym;

– kształt prostokąta;

– możliwość przyłączenia do sieci: wodno-kanalizacyjnej, gazowej
i elektroenergetycznej;

– droga dojazdowa utwardzona kostką brukową, dojście chodnikiem;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach
nr LXX/836/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie
w Obornikach przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej KW wolne od wpisów.

98 000,00 zł

+ koszt aktu notarialnego

 

 

19 600,00 zł

3316/63

0,0315 ha

34

PO1O/00014812/9

Oborniki

ul. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– działka porośnięta samosiewami drzew i krzewów;

– teren za skłonem w kierunku południowym;

– kształt prostokąta;

– możliwość przyłączenia do sieci: wodno-kanalizacyjnej, gazowej
i elektroenergetycznej;

– droga dojazdowa utwardzona kostką brukową, dojście chodnikiem;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach
nr LXX/836/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie
w Obornikach przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej KW wolne od wpisów.

98 000,00 zł

+ koszt aktu notarialnego

 

 

19 600,00 zł

3316/64

0,0315 ha

34

PO1O/00014812/9

Oborniki

ul. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– działka porośnięta samosiewami drzew i krzewów;

– teren za skłonem w kierunku południowym;

– kształt prostokąta;

– możliwość przyłączenia do sieci: wodno-kanalizacyjnej, gazowej
i elektroenergetycznej;

– droga dojazdowa utwardzona kostką brukową, dojście chodnikiem;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach
nr LXX/836/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie
w Obornikach przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej KW wolne od wpisów.

98 000,00 zł

+ koszt aktu notarialnego

 

 

19 600,00 zł

 

Odszukanie kamieni granicznych działki, leży po stronie Nabywcy.

 

  • Dodatkowe informacje o sprzedaży ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Obornikach pokój nr 226 lub pod numerem telefonu 61 65 59 158.

 

¦  Przetarg odbędzie się dnia 18 grudnia 2023 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim w Obornikach (sala sesyjna).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na przedmiotową nieruchomość w wysokości 20% ceny wywoławczej, które należy wpłacić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Obornikach PKO BP S. A. O/ Oborniki 63 1020 4128 0000 1002 0006 9955 w terminie do dnia 11 grudnia 2023 r. Za datę wniesienia wadium, uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek.

Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów do jej reprezentowania. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie
o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Wszelkie koszty notarialne, sądowe i podatkowe pokrywa strona kupująca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w prasie lokalnej oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Obornikach oraz na stronie www.bip.oborniki.pl.

Burmistrz Obornik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny, informując o tym w prasie lokalnej.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest podpisanie oświadczenia o niedopuszczeniu się zmowy cenowej związanej z przetargiem.

 

UWAGA! 06 października 2020 r. weszła w życie zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, która umożliwia przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W przypadku podjęcia przez Burmistrza Obornik decyzji o przeprowadzeniu przetargu w formie zdalnej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jaki uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć. W związku z powyższym osoby, które mają zamiar wziąć udział w przetargach na sprzedaż nieruchomości Gminy Oborniki, proszone są o śledzenie bieżących informacji i komunikatów na stronach internetowych Urzędu Miasta.

 

Po dokonanej wpłacie wadium prosimy o kontakt mailowy pod adresem: ongm.przetargi@um.oborniki.pl.