nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 – ze zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

Burmistrz Obornik ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na własność stanowiących własność Gminy Oborniki

Dane geodezyjne

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

[zł brutto]

 

WYSOKOŚĆ WADIUM

[zł brutto]

Nr działki

Powierzchnia [ha]

ARKUSZ MAPY

KW

Położenie

3004/13

0,0612 ha

3

PO1O/00014604/8

Oborniki

-działka stanowi ogród posesji sąsiedniej;

-działka zagospodarowana zielenią w części drzewa iglaste;

-teren płaski;

-kształt wieloboku;

-możliwość podłączenia działki do sieci elektroenergetycznej
i wodno-kanalizacyjnej;

-przez teren działki w południowej części przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna;

-dojazd do działki drogą gruntową, w razie potrzeby konieczne będzie przeprowadzenie prac adaptacyjnych;

-brak dostępu do drogi publicznej – zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przez teren działek nr 3004/9 i 3004/15 do drogi utwardzonej kostką betonową – ul. W. Korfantego;

-dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy UGG.6730.159.2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie zjazdu indywidualnego;

-dział III i IV powołanej księgi wieczystej wolne od wpisów.

120 000,00 zł

+ koszt aktu notarialnego

 

 

24 000,00 zł

 

 

+ 15 206,00 zł

koszt ustanowienia służebności gruntowej

3516

0,0448 ha

3

PO1O/00014604/8

Oborniki

ul. L. Waryńskiego

-nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana, porośnięta samosiewami drzew;

-teren płaski;

-kształt prostokąta;

-działka znajduje się w strefie zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego, ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków obszar AZP 47-26/67;

-możliwość podłączenia działki do sieci elektroenergetycznej
i wodno-kanalizacyjnej;

-brak dostępu do drogi publicznej – zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przez teren działki nr 3518 do drogi utwardzonej kostką betonową – ul. L. Waryńskiego;

-dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy PLP.6730.163.2022 z dnia 09 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

-dział III i IV powołanej księgi wieczystej wolne od wpisów.

125 000,00 zł

+ koszt aktu notarialnego

 

 

25 000,00 zł

 

 

+ 3 600,00 zł

koszt ustanowienia służebności gruntowej

3517

0,0447 ha

3

PO1O/00014604/8

Oborniki

ul. L. Waryńskiego

-nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana, porośnięta samosiewami drzew;

-teren płaski;

-kształt prostokąta;

-działka znajduje się w strefie zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego, ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków obszar AZP 47-26/67;

-możliwość podłączenia działki do sieci elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej;

-brak dostępu do drogi publicznej – zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przez teren działki nr 3518 do drogi utwardzonej kostką betonową – ul. L. Waryńskiego;

-dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy PLP.6730.164.2022 z dnia 09 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

-dział III i IV powołanej księgi wieczystej wolne od wpisów.

125 000,00 zł

+ koszt aktu notarialnego

 

 

25 000,00 zł

 

 

+ 3 600,00 zł

koszt ustanowienia służebności gruntowej

72/1

0,2879 ha

1

PO1O/00018290/1

Gołaszyn

-nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana, porośnięta samosiewami drzew i krzewów;

-na działce zlokalizowane są ruiny po murowanych budynkach;

-kształt wieloboku;

-teren ze skłonem w kierunku północnym;

-dojazd do działki drogą asfaltową;

-możliwość podłączenia działki do sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej;

-dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy PLP.6730.135.2022 z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków usługowych;

-dział III i IV powołanej księgi wieczystej wolne od wpisów.

305 000,00 zł

+ koszt aktu notarialnego

 

 

61 000,00 zł

 

Odszukanie kamieni granicznych działki, leży po stronie Nabywcy.

Dodatkowe informacje o sprzedaży ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Obornikach pokój nr 226 lub pod numerem telefonu 61 65 59 158.

¦  Przetarg odbędzie się dnia 18 grudnia 2023 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Obornikach (sala sesyjna).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na przedmiotową nieruchomość w wysokości 20% ceny wywoławczej, które należy wpłacić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Obornikach PKO BP S. A. O/ Oborniki 63 1020 4128 0000 1002 0006 9955 w terminie do dnia 11 grudnia 2023 r. Za datę wniesienia wadium, uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek.

Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów do jej reprezentowania. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie
o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Wszelkie koszty notarialne, sądowe i podatkowe pokrywa strona kupująca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w prasie lokalnej oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Obornikach oraz na stronie www.bip.oborniki.pl.

Burmistrz Obornik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny, informując o tym w prasie lokalnej.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest podpisanie oświadczenia o niedopuszczeniu się zmowy cenowej związanej z przetargiem.

 

UWAGA! 06 października 2020 r. weszła w życie zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, która umożliwia przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W przypadku podjęcia przez Burmistrza Obornik decyzji o przeprowadzeniu przetargu w formie zdalnej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jaki uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć. W związku z powyższym osoby, które mają zamiar wziąć udział w przetargach na sprzedaż nieruchomości Gminy Oborniki, proszone są o śledzenie bieżących informacji i komunikatów na stronach internetowych Urzędu Miasta.

 

Po dokonanej wpłacie wadium prosimy o kontakt mailowy pod adresem: ongm.przetargi@um.oborniki.pl.