nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 – ze zm.) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).Burmistrz Obornik ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na własność stanowiących własność Gminy Oborniki

Dane geodezyjne

 

 

Opis nieruchomości

 

 

Cena wywoławcza

[zł brutto]

 

WYSOKOŚĆ WADIUM

[zł brutto]

Nr działki

Powierzchnia [ha]

ARKUSZ MAPY

KW

Położenie

331

0,1000 ha

1

PO1O/00015774/7

Maniewo

–  nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana,

–  kształt prostokąta,

–  brak uzbrojenia,

–  działka leży w strefie uzbrojenia w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną,

–  zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki działka wchodzi w obszar zabudowy zagrodowej
i mieszkaniowej oraz towarzyszącej im funkcji usługowej,
w tym usług rzemieślniczych,

–  dla terenu działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy PLP.6730.133.2017 z dnia 05 września 2017 r.
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz decyzja nr PLP.6730.133.2017 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany ww. decyzji, zmieniającej ustalenia dotyczące dostępu do drogi publicznej – działki nr 318/2, zapewniając dostęp poprzez budowę jednego zjazdu i drogi wewnętrznej do obsługi trzech budynków mieszkalnych,

–  działka nr 331 zostanie  sprzedana z  udziałem w wysokości  1/3 powierzchni działki nr 329 dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej, zgodnie ze wskazanymi decyzjami
o warunkach zabudowy,

–  działy III i IV  powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów.

81 000,00 zł

 

+ koszt aktu notarialnego

 

wadium:

16 200,00 zł

332

0,1000 ha

1

PO1O/00015774/7

Maniewo

–  nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana,

–  kształt prostokąta,

–  brak uzbrojenia,

–  działka leży w strefie uzbrojenia w sieci:

elektroenergetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną,

–  zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki działka  wchodzi w obszar zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz towarzyszącej im funkcji usługowej, w tym usług rzemieślniczych,

–  dla terenu działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy PLP.6730.132.2017 z dnia 05 września 2017 r.
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz decyzja
PLP.6730.132.2017 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany ww. decyzji, zmieniającej ustalenia dot. dostępu
do drogi publicznej – działki nr 318/2, zapewniając dostęp poprzez budowę jednego zjazdu i drogi wewnętrznej
do obsługi trzech budynków mieszkalnych,

–  działka nr 332 zostanie sprzedana z udziałem w wysokości 1/3 powierzchni działki nr 329, dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej, zgodnie ze wskazanymi decyzjami
o warunkach zabudowy,

–  działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów.

81 000,00 zł

 

+ koszt aktu notarialnego

 

wadium:

16 200,00 zł

547/3

0,1246 ha

1

PO1O/00015722/8

Kiszewo

–  działka niezabudowana, niezagospodarowana, teren równy
o kształcie zbliżonym do prostokąta,

–  w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, szkoły oraz terenów rolnych i leśnych, teren porośnięty samosiewami – sosna, świerk, brzoza,

–  przez teren działki, w północnym narożniku przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia,

–  dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną – działki nr 547/1, 545/2 i 546/1,

–  działka leży w strefie uzbrojenia w sieć energetyczną
i wodociągowo – kanalizacyjną, 

–  dla  terenu działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy UGG.6730.92.2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz decyzja UGG.6730.92.2015 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany ww. decyzji,

–  nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

90 500,00 zł

 

+ koszt aktu notarialnego

 

wadium:

18 100,00 zł

547/4

0,1266 ha

1

PO1O/00015722/8

Kiszewo

–  działka niezabudowana, niezagospodarowana, teren równy  o kształcie zbliżonym do prostokąta,

–  w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, szkoły oraz terenów rolnych i leśnych, teren  porośnięty samosiewami – sosna, świerk, brzoza,

–  dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną – działki nr 547/1, 545/2 i 546/1,

–  działka leży w strefie uzbrojenia w sieć energetyczną
i wodociągowo – kanalizacyjną,

–  dla  terenu działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy UGG.6730.93.2015 z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz decyzja UGG.6730.93.2015 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany ww. decyzji,

–  nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

92 000,00 zł

 

+ koszt aktu notarialnego

 

wadium:

18 400,00 zł

 

Odszukanie kamieni granicznych działki, leży po stronie Nabywcy.

  • Dodatkowe informacje o sprzedaży ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Obornikach pokój nr 226 lub pod numerem telefonu 61 65 59 158.

¦  Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godzinie 1000  w Urzędzie Miejskim w Obornikach (sala nr 110).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na przedmiotową nieruchomość w wysokości 20% ceny wywoławczej, które należy wpłacić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu  Miejskiego w Obornikach PKO BP S. A. O/ Oborniki 63 1020 4128 0000 1002 0006 9955 w terminie do 17 czerwca 2022 r. Za datę wniesienia wadium, uznaje się datę wpywu wymaganej kwoty na wskazany rachunek.

Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów do jej reprezentowania. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca
się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.Wszelkie koszty notarialne, sądowe i podatkowe pokrywa strona kupująca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w prasie lokalnej oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Obornikach oraz na stronie www.bip.oborniki.pl.

Burmistrz Obornik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny, informując o tym w prasie lokalnej.

UWAGA! 06 października 2020 r. weszła w życie zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, która umożliwia przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W przypadku podjęcia przez Burmistrza Obornik decyzji o przeprowadzeniu przetargu w formie zdalnej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jaki uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć. W związku z powyższym osoby, które mają zamiar wziąć udział w przetargach na sprzedaż nieruchomości Gminy Oborniki, proszone są o śledzenie bieżących informacji i komunikatów na stronach internetowych Urzędu Miasta.

Po dokonanej wpłacie wadium prosimy o kontakt mailowy pod adresem: ongm.przetargi@um.oborniki.pl.