nieruchomości

Ogłoszenie Burmistrza Obornik

 

w sprawie:

wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Oborniki, położonej w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki, przeznaczonej do zbycia prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości brutto

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 37 ust. 1 oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344  ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr XVI/247/15 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 listopada 2015 r. Burmistrz Obornik ogłasza, co następuje:

Z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki przeznaczone zostało do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawo użytkowania wieczystego następującej nieruchomości:

nr działki

powierzchnia

arkusz mapy

nr KW

położenie

opis nieruchomości

cena wywoławcza nieruchomości brutto

38/5

0,0647 ha

1

PO1O/00029340/7

Słonawy

– okres użytkowania wieczystego od 05 grudnia 1990 r. do 05 grudnia 2089 r.;

– nieruchomość nieużytkowana;

– kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski;

– możliwość przyłączenia do sieci: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej;

– na działce znajduje się słup konstrukcji betonowej;

– przez teren działki przebiega przyłączeniowa linia elektroenergetyczna do nieruchomości sąsiedniej, która koliduje
z planowanym zagospodarowaniem działki – wydane zostały warunki likwidacji kolizji;

– teren porośnięty pojedynczymi drzewami i krzewami ozdobnymi
z przeważającymi gatunkami takimi jak: tuje i świerki;

– dojazd do działki drogą gruntową utwardzoną;

– dla terenu działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy UGG.6730.118.2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz zjazdu indywidualnego;

– nabywca prawa użytkowania wieczystego zobowiązany jest do wnoszenia opłat rocznych w wysokości 1% wartości prawa użytkowania wieczystego;

– aktualna opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustalona w 2022 r. wynosi 480,00 zł i za 2023 r. została zapłacona;

Opłaty roczne mogą być aktualizowane z powodu zmiany wartości gruntu, nie częściej niż raz na trzy lata, a procentowa wysokość opłat rocznych może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, bez potrzeby wzruszania aktu notarialnego;

– działy III i IV powołanej KW wolne od wpisów.

55 000,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.oborniki.pl oraz w gazecie o zasięgu co najmniej powiatowym.

Zgodnie z art. 34 osobie fizycznej i prawnej z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 – ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wskazanej wyżej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc
    od dnia wywieszenia wykazu;
  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.