nieruchomości

Ogłoszenie Burmistrza Obornik

 

w sprawie:

wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki, położonej
w miejscowości Bąblin, gmina Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i ustalenia ceny nieruchomości brutto

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 – ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Obornikach nr LXXII/871/23 z dnia 25 października
2023 r. Burmistrz Obornik ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki przeznaczona została do sprzedaży w drodze bezprzetargowej następująca nieruchomość:

 

nr działki

powierzchnia

arkusz mapy

nr KW

położenie

opis nieruchomości

cena nieruchomości brutto

139/15

0,0458 ha

1

PO1O/00015148/0

Bąblin

-działka o kształcie wieloboku, ze skłonem w północnej części; w południowej części działki bardzo duży skłon terenu;

-działka stanowi ogród posesji sąsiedniej;

-możliwość podłączenia działki do sieci elektroenergetycznej
i wodociągowej;

-zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki nieruchomość wchodzi w obszar terenów zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz towarzyszącej im funkcji usługowej, w tym usług rzemieślniczych;

-dział III powołanej księgi wieczystej wolny od wpisów, które dotyczyłyby tej działki;

-dział IV powołanej księgi wieczystej wolny od wpisów.

20 943,57 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

  1.  

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.oborniki.pl oraz w gazecie o zasięgu co najmniej powiatowym.

Zgodnie z art. 34 osobie fizycznej i prawnej z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 – ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wskazanej wyżej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc
    od dnia wywieszenia wykazu;
  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.