Nieczajna

Sołtys: Elżbieta Desperak

W najstarszym znanym dokumencie, pochodzącym z roku 1284 czytamy o miejscowości „Neczayno”. Później w średniowieczu wieś występowała także pod nazwą Nierzayna, Neczayna, Neczano, Czayna i Nieczaina. We wspomnianym już 1284 roku Przemysł II nadał Żegocie, wojewodzie krakowskiemu w uznaniu zasług wsie: Nieczajnę, Wierzbiczany, oraz Lulin. Od około połowy XV wieku co najmniej do końca XVI Nieczajna stanowiła własność Sobockich (nazywanych także później Nieczajeńskimi). W połowie XIX wieku wieś stała się częścią dominium rodziny Turnów z Objezierza i pozostała w niej do drugiej wojny światowej.

W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku na obszarze folwarku w Nieczajnie mieszkało ponad 80 osób w 9 domach. W 1931 roku w części wiejskiej mieszkało 108 osób w 12 domach, a dworskiej (folwarcznej) 329 osób w 14 domach. W 2023 roku Nieczajna liczyła 258 zameldowanych mieszkańców.

Nad bezpieczeństwem pożarowym mieszkańców wsi czuwa oddział Ochotniczej Straży Pożarnej i działa tu także Koło Gospodyń Wiejskich.