Dąbrówka Leśna

Sołtys: Zenon Talar

Dawniej Dąbrówka Miejska. W źródłach także: Dambrowka, Myeszc

zka Dąbrowka i Dambrowa. Najstarszy znany dokument traktujący o wsi pochodzi z 1405 roku. Dowiadujemy się z niego, że już od dawna jest podzielona na część królewską (kilkakrotnie oddawaną pod zastaw) i drugą, należącą do wójta obornickiego. W 1421 roku z części królewskiej wydzielono mniejszy fragment, który został przekazany w nagrodę dla człowieka o nazwisku Chemka. Nowe dobra ziemskie nosiły nazwę Nyerzandowskie. W 1532 roku dobra zastawne w Dąbrówce zostały wykupione przez miasto Oborniki. Władze miejskie otrzymały również prawo do zastawiania dóbr we wsi i tak czyniły. Kolejni właściciele zastawu wykupywali od miasta części wsi, w wyniku czego Dąbrówka Leśna ponownie została podzielona, tym razem na dobra miejskie i prywatne.

Na przestrzeni wieku XVII wieś opustoszała, w wyniku czego w wieku XVIII sprowadzano nowych osadników z Niemiec. W XIX wieku akcja kolonizacyjna prowadzona przez władze pruskie doprowadziła do tego, że wieś w dużej mierze uległa germanizacji. W połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku zamieszkiwało ją ponad 310 osób, z czego katolików (a więc Polaków) żyło tu około 110. W 1931 roku wg drugiego spisu powszechnego w Dąbrówce Leśnej mieszkało 321 ludzi w 36 domach. Z kolei w 2023 roku wieś liczyła już 739 zameldowanych mieszkańców.

W Dąbrówce Leśnej działa Ochotnicza Straż Pożarna a od grudnia 2020 roku także Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dąbrówka Leśna „Zielona Kraina Dąbrówki Leśnej”.

https://www.facebook.com/Dabrowkalesna/