ANKIETA : WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

Rozpoznanie opinii społecznej mieszkańców Gminy Oborniki na temat Rewitalizacji

Wyniki ankiety przeprowadzonej online.

Dane o Respondencie
A. Płeć:
Mężczyzna100%
Kobieta0%
B. Wiek:
respondent niepełnoletni0%
do 25 lat0%
26-45 lat100%
46-65 lat0%
66 lat i więcej0%
C. Wykształcenie:
podstawowe0%
średnie zawodowe0%
średnie ogólne0%
wyższe100%
D. Zatrudnienie:
uczeń lub student0%
rolnik0%
przedsiębiorca25%
pracownik(ca)75%
bezrobotny(a)0%
emeryt(ka)0%
E. Miejsce zamieszkania:
Gmina Oborniki – miasto75%
Gmina Oborniki – poza miastem25%
Ankieta – część zasadnicza
1. Jak Pani/Pan ocenia wpływ, jaki mają mieszkańcy na sprawy lokalne i decyzje władz samorządu Gminy Oborniki?
BRAK WPŁYWU0%
ZNIKOMY25%
ZAUWAŻALNY75%
ZNACZĄCY0%
2. Jak Pani/Pan ocenia stopień realizacji dotychczasowych zadań związanych z rewitalizacją oraz ich wpływ na rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców?
NIEDOSTATECZNIE0%
DOSTATECZNIE50%
DOBRZE50%
BARDZO DOBRZE0%
Proszę wskazać nie więcej niż 3 obszary.
3. Na co, w Pani/Pana opinii, samorząd lokalny winien położyć największy nacisk w celu rozwiązania najważniejszych problemów społecznych, z którymi borykają się mieszkańcy Gminy? Wskaż nie więcej, niż trzy obszary działań samorządu oczekiwane przez Panią/Pana.
a. poprawa dostępności do opieki medycznej, wprowadzenie gminnych profilaktycznych programów zdrowotnych10%
b. rozwój kultury, rozrywki, sportu i rekreacji20%
c. zwiększenie pomocy bezpośredniej osobom najuboższym (finansowej lub rzeczowej)10%
d. poprawa bezpieczeństwa i ładu publicznego (wsparcie policji i straży miejskiej)0%
e. działania na rzecz ograniczenia bezrobocia, poprawy rynku pracy, w tym na rzecz absolwentów poszukujących pracy0%
f. inne, niż wymienione w e., wsparcie pracodawców oraz przedsiębiorczości, w tym działania na rzecz pozyskiwania inwestycji10%
g. poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych – mieszkania chronione, zniesienie barier architektonicznych20%
h. zwiększenie liczby mieszkań socjalnych / komunalnych0%
i. utworzenie klubu integracji społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu0%
j. przeciwdziałanie bezdomności – założenie przytuliska0%
k. likwidacja patologii społecznych (narkomania, alkoholizm)0%
l. inwestycje w infrastrukturę (drogową, wodociągową, kanalizacyjną, inną)10%
m. aktywizacja społeczna ludzi starszych – organizacja Domów Seniora, Dziennych Domów Pomocy itp.10%
n. rozbudowa bazy turystycznej na terenie gminy i promocja regionu0%
o. wsparcie inicjatyw obywatelskich (fundacji czy stowarzyszeń prowadzących działalność niezarobkową)10%
p. inne (należy wpisać)0%
4. Czy Pani/Pana zdaniem Gmina Oborniki powinna realizować inwestycje związane z rewitalizacją, podejmując próby ożywienia społeczno-gospodarczego terenów publicznych i prywatnych, a także przestrzennej rewaloryzacji terenów publicznych?
tak75%
nie0%
nie wiem25%
5. Do skutecznej rewitalizacji potrzebne jest działanie przestrzenne (urbanistyczno-architektoniczno-infrastrukturalne). Jakie zadania widziałaby Pani / widziałby Pan jako priorytetowe (wybrać tylko jedno)?
a. rewitalizacja Rynku w Obornikach25%
b. rewitalizacja zespołu dworskiego w Rudkach0%
c. rewitalizacja parku przy ul. 3 Maja w Obornikach0%
d. rewitalizacja kompleksu dworcowego – dworzec Oborniki – Miasto25%
e. rewitalizacja budynku po byłych konsumach przy ul. Jagiellońskiej w Obornikach0%
f. rewitalizacja nabrzeża rzeki Warty w Obornikach25%
g. rewitalizacja dawnego klasztoru OO. Franciszkanów przy ul. Sądowej w Obornikach0%
h. rewitalizacja wyspy przy tzw. śluzie w Obornikach0%
i. rewitalizacja otoczenia i kompleksu Szpitala w Kowanówku0%
j. rewitalizacja przestrzeni publicznej w Objezierzu0%
k. rewitalizacja dawnej przeprawy promowej w Kiszewie0%
l. inne > jakie?25%
6. Pytanie opcjonalne – po zapoznaniu się z załącznikiem graficznym figurującym na karcie informacyjnej towarzyszącej ankiecie czy uważa Pani/Pan zaproponowany zakres obszaru rewitalizacji za:
a. wystarczający – akceptuję ten zakres50%
b. niewłaściwy – nie akceptuję tego zakresu0%
c. właściwy, ale wymagający rozszerzenia o:25%
d. nie mogę odpowiedzieć na pytanie gdyż załącznik jest dla mnie niedostępny/nieczytelny/ nie rozumiem go25%