Aktualności

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami od 1 września 2020

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami od 1 września 2020

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychczasowych zasadach gospodarowania odpadami od 1 września. Nowe przepisy obowiązują wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych z terenu ZM GOAP.

Zgodnie z ustawą, nieruchomości niezamieszkane to takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – np. placówki oświatowe, kulturalne, medyczne, sklepy, Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD).

Nowe przepisy dają właścicielowi nieruchomości niezamieszkanej możliwość wyboru, czy jego nieruchomość znajdzie się w zorganizowanym przez ZM GOAP systemie gospodarki odpadami, czy też poza nim. Podjęcie decyzji w tym zakresie będzie determinowało dalsze kroki, jednak prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i wyposażenie w odpowiednie pojemniki – to obowiązki, które muszą spełnić właściciele nieruchomości niezamieszkanych niezależnie od tego, jakiego dokonają wyboru.

WAŻNE!

Nieruchomość niezamieszkana, która pozostanie w systemie ZM GOAP:

Właściciel składa stosowną zgodę na piśmie o przystąpieniu do zorganizowanego systemu gospodarki odpadami – wzór do pobrania: oświadczenie;

  • właściciel składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wskazuje w niej liczbę pojemników i warianty częstotliwości dot. odbioru poszczególnych frakcji odpadów;
  • właściciel wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych (odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie)

 

Nieruchomość niezamieszkana, która zdecyduje się być poza systemem ZM GOAP:

  • właściciel zawiera umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne (wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej – RDR https://www.goap.poznan.pl/86,rejestrdzialalnosci-regulowanej*;
  • właściciel wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych (odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie);
  • właściciel dostosowuje zawarte umowy do zasad utrzymania czystości i porządku zawartych w znowelizowanym Regulaminie utrzymania czystości i porządku

 https://www.goap.poznan.pl/684,rok2020 w ciągu 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie**

*w tym zakresie będą prowadzone kontrole

**podmiot odbierający odpady będzie zobowiązany do osiągnięcia wyznaczonych prawem poziomów recyklingu oraz ograniczenia składowania określonych frakcji odpadów

 

CO Z POJEMNIKAMI?

Właściciel nieruchomości niezamieszkanej na własny koszt wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów zarówno zmieszanych, jak i zbieranych selektywnie. Odpady selektywne mogą być także gromadzone w pojemnikach podziemnych lub półpodziemnych, ale ich wyposażenie to również obowiązek właściciela nieruchomości. Powinny być one opatrzone chipem oraz stosowną naklejką, w które wyposaża ZM GOAP. Dlatego właściciel jest zobowiązany udostępnić pracownikom Związku pojemniki w celu ich oznakowania.

Natomiast ZM GOAP – w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dostarcza worki na frakcje zbierane selektywnie (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne), a ich liczba będzie wynikała ze złożonej przez właściciela deklaracji. PAMIĘTAJ! Nieruchomość niezamieszkana musi posiadać tyle pojemników, aby nie dopuścić do ich przepełnienia, przy uwzględnieniu częstotliwości odbioru odpadów co dwa tygodnie.

Informacja_dla_nieruchomości_niezamieszkanych_-_system_od_września_2020_r

Jak_prawidlowo_segregowac_odpady_komunalne

Wytyczne_dot._postepowania_w_przypadku_nieselktywnego_gromadzenia_odpadow_komunalnych

 

DELEGATURA W OBORNIKACH
UL.LIPOWA 19,
64-600 OBORNIKI
TEL. 506 423 062 LUB INFOLINIA 61 624 22 22
E-MAIL: bok@goap.org.pl