Aktualności

Zmiany w podatkach dla przedsiębiorców!

Zmiany w podatkach dla przedsiębiorców!

W 2019 r. Sejm uchwalił liczne zmiany w ustawach podatkowych. Z punktu widzenia przedsiębiorców, na dzień dzisiejszy, najistotniejsze zmiany, to wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) czy białej listy podatników, jak również obniżenie podatków dochodowych.

Split payment

Zgodnie z nowelizacją, obowiązkowy split payment od 01.11.2019 r. będzie dotyczyć branż, które są obecnie objęte reżimem odwrotnego obciążenia oraz zakresem odpowiedzialności podatkowej.  Chodzi o branże stalową, paliwową, usług budowlanych i przenoszenia uprawnień do CO2, a ponadto transakcji dotyczących części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, węgla i produktów węglowych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych, ich części i akcesoriów. Szczegółowy wykaz towarów i usług objętych split payment stanowi załącznik nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.  

Obowiązkowy split payment występuje w sytuacji dokonywania płatności z tytułu faktury, dotyczącej towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15, w której należność  będzie równa lub wyższa niż 15.000 zł.

W przypadku gdy do transakcji ma zastosowanie obowiązkowy split payment, sprzedawca powinien umieścić na fakturze odpowiednią adnotację. Nieprawidłowe wystawienie faktury, tj. bez adnotacji o split payment, może wiązać się z nałożeniem na podatnika sankcji VAT. Nabywca po otrzymaniu faktury, na której należność będzie równa lub wyższa niż 15.000 zł, będzie zobowiązany do dokonania zapłaty w systemie split payment. Brak zapłaty w trybie split payment może powodować odpowiedzialność karną skarbową oraz sankcję VAT.

Sprzedawca otrzyma płatność w wartości netto na bieżący rachunek bankowy oraz w części VAT na osobny rachunek VAT, z którego od 01.11.2019 r. będzie mógł dodatkowo opłacać również należności z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła, VAT od importu oraz składek ZUS.

Jeśli przedsiębiorcy mają wątpliwości czy sprzedawane przez nich towary lub usługi są objęte obowiązkowym split payment, mogą od 01.11.2019 r. wystąpić o Wiążącą Informację Stawkową do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Biała lista

Od 01.01.2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty faktury o wartości powyżej 15 000 zł wystawionej przez podatnika VAT czynnego na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT.

W sytuacji gdy przedsiębiorca zapłaci na inny rachunek bankowy, nie będzie miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, ale poniesie również odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.

Aby uniknąć konsekwencji związanych z płatnościami za faktury powyżej 15 000 zł na rachunek spoza Wykazu, przedsiębiorca powinien w ciągu 3 dni poinformować urząd skarbowy właściwy dla wystawcy faktury o numerze rachunku spoza Wykazu.

Warto podkreślić, iż już od 01.09.2019 r. można sprawdzić numery rachunków bankowych umieszczonych w Wykazie. Ważne aby wszystkie rachunki bankowe były zaktualizowane, stąd zalecamy sprawdzenie rachunków bankowych pod linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą aktualizują rachunki bankowe poprzez CEiDG, a w przypadku spółek cywilnych należy złożyć NIP-2. Z kolei przedsiębiorcy wpisani
do rejestru przedsiębiorców KRS składają NIP-8.

Nowe stawki w podatku dochodowym

 Od 01.10.2019 r. obowiązuje niższa stawka podatku dochodowego w pierwszym progu podatkowym (85 528 zł), która została zmniejszona z 18 % do 17 %, a ponadto wzrosły koszty uzyskania przychodów dla osób pracujących na umowę o pracę, które wynoszą 250 zł miesięcznie i 3.000 zł rocznie w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy albo 4.500 zł rocznie  w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy. W przypadku osób dojeżdżających do innej miejscowości, koszty wynoszą 300 zł miesięcznie i 3.600 zł rocznie w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy albo 5.400 zł rocznie  w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy. W 2019 r. podwyższone koszty uzyskania przychodów i obniżone stawki podatku dochodowego będą przysługiwać tylko za ostatni kwartał.

Z kolei od 01.08.2019 r. obowiązuje zwolnienie dla dochodów osób do 26 roku życia do kwoty pierwszego progu podatkowego, które dotyczy wyłącznie przychodów z stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia. Nadwyżka ponad kwotę zwolnioną podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.