Aktualności

Złóż wniosek o dofinansowanie!

Złóż wniosek o dofinansowanie!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” informuje, że najbliższe nabory wniosków o dofinansowanie, rozpoczną się dnia 19.11.2018 i trwać będą do dnia  3.12.2018 godz. 15.30,  obejmować będą przedsięwzięcia:

 Nabór 19: P 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych- 23.000,00 PLN 

  • W ramach naboru kwota pomocy we WoD nie może przekraczać 5.750,00 PLN na realizację jednego przedsięwzięcia, w ramach którego zostanie zrealizowany minimum 1 wskaźnik Liczba zorganizowanych dzięki wsparciu z LSR spotkań lokalnych społeczności (w tym dla grup defaworyzowanych).

Nabór 18: P 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych- 27.000,00 PLN

  • W ramach naboru kwota pomocy we WoD nie może przekraczać 3.000,00 PLN na realizację jednego przedsięwzięcia, w ramach którego zostanie zrealizowany minimum wskaźnik Liczba zorganizowanych dzięki wsparciu z LSR spotkań lokalnych społeczności (w tym dla grup defaworyzowanych).

Nabór 17: 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych- 347.500,00 PLN

Pomoc na realizację operacji ma postać w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

Nabór 16: P 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych- 6.150,00 PLN

Nabór 15: P 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych- 5.850,00 PLN

Nabór 14: 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych- 6.000,00 PLN

Nabór 13: 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych- 11.500,00 PLN

Nabór 12: 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych- 11.500,00 PLN

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dostępny jest na stronie www.7ryb.pl w zakładce dokumenty. 

Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące poszczególnych naborów dostępne są wraz z ogłoszeniem o konkursie  na stronie internetowej www.7ryb.pl w zakładce nabór wniosków.

Na stronie www.7ryb.pl zamieszczone są również dokumenty dot. zakresu i warunkach wsparcia oraz rodzaju operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w zakładce dokumenty.