Aktualności

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej

Zapraszamy XXV (25) sesję Rady Miejskiej w Obornikach, która odbędzie się 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w trybie zdalnym [zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.)]

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i prezesów spółek.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2020 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki  na lata 2020-2041 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (osoba referująca: Kierownik Referatu Podatkowego p. Joanna Desperak-Zając).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2021 rok” (osoba referująca: Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego p. Iwona Chmielarczyk).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2023 (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym p. Błażej Matczuk).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym p. Błażej Matczuk).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Oborniki na lata 2021-2023 (osoba referująca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach p. Hanna Kniat-Szymańska).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Oborniki na lata 2021-2028 (osoba referująca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach p. Hanna Kniat-Szymańska).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju p. Andrzej Proniewicz).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Obornikach nr XIII/185/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 363/1 położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Zofii Nałkowskiej, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Gołaszyn, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Chrustowo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 22. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 23. Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 24. Wolne głosy i wnioski.
 25. Zamknięcie sesji.

 

Sesję będzie można obejrzeć pod linkiem: https://sesja.oborniki.pl/