Aktualności

Zapoznaj się z kalendarzem wyborczym

Zapoznaj się z kalendarzem wyborczym

Niedzielne wybory prezydenckie  nie przyniosły ostatecznego rozwiązania, gdyż żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej przewagi. 12 lipca odbędzie się zatem druga tura wyborów, lecz to nie jedyna ważna data w wyborczym kalendarzu.

Data wykonania czynności

Treść czynności

do 29 czerwca 2020 r.

– zgłaszanie do właściwego konsula zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą

do 30 czerwca 2020 r.

– zgłaszanie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

do 3 lipca 2020 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 7 lipca 2020 r.

– składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
– przekazanie do urzędu gminy wykazu osób, które w dniu wyborów będą przebywały w zakładzie karnym lub areszcie śledczym lub w domu studenckim, zespole tych domów, w których utworzono odrębne obwody głosowania przez osoby kierujące tymi jednostkami;
– doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju

do 9 lipca 2020 r.

– zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
– zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

do 10 lipca 2020 r.

– składanie do urzędu gminy właściwej na miejsce ujęcia w spisie wyborców lub do konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców, wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (nie dotyczy to wyborców, którzy pobrali zaświadczenie przed pierwszym głosowaniem);
– zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 7 lipca 2020 r.;
– składanie przez wyborców niepełnosprawnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania;
– wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy;
– dostarczenie osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą;
– doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie po 30 czerwca 2020 r.

10 lipca 2020 r. o godz. 24:00

– zakończenie kampanii wyborczej

11 lipca 2020 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

12 lipca 2020 r. w godz. 7:00-21:00

– ponowne głosowanie;
– dostarczenie kopert zwrotnych przez operatora wyznaczonego oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, a przypadku głosowania za granicą przekazanie przez konsulów właściwym obwodowym komisjom wyborczym kopert zwrotnych, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania;
– dostarczenie przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób kopert zwrotnych do właściwych obwodowych komisji wyborczych