Aktualności

Trudne decyzje jedyną szansą na stworzenie realnego budżetu

Trudne decyzje jedyną szansą na stworzenie realnego budżetu

Końcówka roku to w każdej z gmin to obradowanie nad przyszłorocznymi budżetami. Szalejąca inflacja, obniżanie dochodów własnych i ogromny wzrost kosztów jakie ponoszą samorządy nie ułatwia zadania. Trudnym, acz koniecznym rozwiązaniem z jakiego muszą skorzystać gminy, by dopiąć budżety, jest zwiększenie wysokości podatków i opłat lokalnych. Ich wysokość ustalana jest w oparciu o obwieszczenie wydane w lipcu przez Ministerstwo Finansów. 

Gmina Oborniki od kilkunastu lat była jednym z liderów najniższych stawek podatkowych w Wielkopolsce. Niestety nasilająca się ilość nowych zadań, rosnące koszty opieki społecznej, oraz oświaty spowodowały, że z tym trudnym zadaniem zmierzyć się musieli również oborniccy radni. Stanęli oni przed koniecznością podwyższenia stawek podatków od nieruchomości,  od środków transportowych i rolnego o 10%. Tylko taka decyzja pozwoli bowiem Gminie pokryć koszty związane m.in.: z obsługą komunikacji miejskiej, oświatą, pomocą społeczną, utrzymaniem dróg, wywozem śmieci, gminną nauką pływania oraz szeregiem innych tak potrzebnych mieszkańcom zadań.

Obornickie podwyżki są jednak znacząco niższe od maksymalnych stawek ustanowionych przez Ministerstwo Finansów, co prezentuje poniższa tabela, w której zaznaczono również stawki z ubiegłych lat.

 

 

GMINA OBORNIKI

 Stawki maksymalne  na

 

Uchwała Rady Miejskiej                 na 2020 r.

Uchwała Rady Miejskiej                 na 2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej                 na 2022 r.

Propozycja                 na 2023 r. (zwiększenie stawek o 10%)

1. Od gruntów:

 

1,16 zł

1,03 zł

0,99 zł

0,95 zł

 

 

 

 

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m² powierzchni

 

 

 

 

1. Teren miejski

0,73 zł

0,74 zł     

0,75 zł

0,83 zł

2. Teren wiejski

0,66 zł

0,67 zł

0,68 zł

0,75 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  – od 1 ha powierzchni

5,79 zł

5,17 zł

4,99 zł

4,80 zł

 

 

4,47 zł

 

4,57 zł

 

4,65 zł

 

           5,12 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m² powierzchni

0,61 zł

0,54 zł

0,52 zł

0,50 zł

 

 

0,27 zł

 

0,28 zł

 

0,29 zł

 

0,32 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m2 powierzchni;

 

3,81 zł

3,40 zł

3,28 zł

3,15 zł

 

 

 

 

 

2,50 zł

 

 

 

 

2,51 zł

 

 

 

 

2,56 zł

 

 

 

 

2,82 zł

2. Od budynków lub ich części:

1,00 zł

0,89 zł

0,85 zł

0,81 zł

 

 

 

 

 

a) mieszkalnych – od 1m² powierzchni użytkowej:

 

 

 

 

1. Teren miejski

0,60 zł

0,61 zł

0,62 zł

0,68 zł

2. Teren wiejski

0,54 zł

0,55 zł

0,56 zł

0,62 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m² powierzchni użytkowej

28,78 zł

25,74 zł

24,84 zł

23,90 zł

 

 

 

 

 

1. Teren miejski

18,34 zł

18,67 zł

19,01 zł

20,91 zł

2. Teren wiejski

17,57 zł

17,89 zł

18,21 zł

20,03 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –     od 1m² powierzchni użytkowej

13,47 zł

12,04 zł

11,62 zł

11,18 zł

 

 

9,56 zł

 

9,73 zł

 

9,91 zł

 

10,90 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m² powierzchni użytkowej

5,87 zł

5,25 zł

5,06 zł

4,87 zł

 

 

4,14 zł

 

4,21 zł

 

4,29 zł

 

4,72 zł

e) pozostałych – od 1m² powierzchni użytkowej

9,71 zł

8,68 zł

8,37 zł

8,05 zł

 

 

 

 

 

3. Budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,73 zł

6,85 zł

6,97 zł

7,67 zł

4. Pozostałe

5,74 zł

5,84 zł                 

5,95 zł

6,55 zł

 3. Od budowli

2%

2 %

2 %

2 %

2%

 

Warto dodać również, że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części obejmuje obiekty, które

  1. a) służą działalności leśnej lub rybackiej,
  2. b) położone są na gruntach gospodarstw rolnych, służą wyłącznie działalności rolniczej,
  3. c) zajęte są na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;

Warto przy tym pamiętać, że rolnik, który przekazuje swoje gospodarstwo musi mieć świadomość, że może utracić to zwolnienie w przypadku gdy nie będzie już właścicielem gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne.  

DEFINICJE

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.