Aktualności

Raport o stanie Gminy Oborniki za rok 2020

Raport o stanie Gminy Oborniki za rok 2020

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Obornik, w wymaganym terminie, przedstawił Radzie Miejskiej w Obornikach Raport o stanie Gminy Oborniki za rok 2020.

Raport, według ustawowej definicji, jest rodzajem sprawozdania z działalności burmistrza, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Miejska w Obornikach będzie rozpatrywać Raport na sesji absolutoryjnej zaplanowanej na 23 czerwca br. W debacie nad Raportem będą mogli zabrać głos mieszkańcy gminy, którzy złożą do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie przedstawiany Raport.

Raport o stanie Gminy Oborniki za rok 2020 opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach na stronie www.bip.oborniki.pl, a także dostępny jest do wglądu w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Obornikach.