Aktualności

Rada Miejska obradowała w zmienionym składzie   

Rada Miejska obradowała w zmienionym składzie  

Ostatniego dnia listopada Radni Rady Miejskiej spotkali się po raz 57 w tej kadencji. Obrady rozpoczęło ślubowanie nowej radnej Julitty Pawlaczyk, która zajęła miejsce po ustąpieniu Andrzeja Walkowskiego.

Po przedstawieniu przez burmistrza i komisje sprawozdań z prac między sesjami Rada pochyliła się nad kwestiami budżetowymi, dokonano korekt w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej oraz przegłosowano przyszłoroczne stawki podatku od nieruchomości, opłaty targowej i podatku od środków transportowych, a także ustalono średnie ceny skupu żyta, stanowiące podstawę do obliczania podatku rolnego. Podjęto również uchwałę w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Koniec roku to tradycyjnie czas uchwalania przyszłorocznych programów Gminy Oborniki, wśród których znalazły się: Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Podczas sesji Rada Miejska przyjęła również Sołecką Strategię Rozwoju wsi Kowanowo i sporo czasu poświęciła kwestiom planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Kilka obornickich ulic zyskało nowych patronów, wśród których znaleźli się Profesor Antoni Małecki, Generał Józef Haller i Doktor Kazimierz Ulatowski.

Sesję zakończyło podjęcie uchwał dotyczących prac Komisji Rady Miejskiej.